اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > مدير عامل شركت مپنا-آقاي دكتر عباس علي آبادي

سایر

مدير عامل شركت مپنا-آقاي دكتر عباس علي آبادي
1388/11/07