اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > ساير > مدير مركز تحقيقات و خودكفايي صنعتي-آقاي مهندس محمدرضا تشيعي

سایر

مدير مركز تحقيقات و خودكفايي صنعتي-آقاي مهندس محمدرضا تشيعي
1386/06/12