اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > سرپرست شركت مديريت توليد برق بعثت - آقاي مهندس مسعود شيخ

مدیریت تولید برق

سرپرست شركت مديريت توليد برق بعثت - آقاي مهندس مسعود شيخ
1398/07/16