اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > مديرعامل شركت مديريت توليد برق هرمزگان - آقاي مهندس حسين سليمي

مدیریت تولید برق

مديرعامل شركت مديريت توليد برق هرمزگان - آقاي مهندس حسين سليمي
1398/08/28