اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي تابعه > مديريت توليد برق > سرپرست شركت مديريت توليد برق يزد - جناب آقاي مهندس محسن شيرغلامي

مدیریت تولید برق

سرپرست شركت مديريت توليد برق يزد - جناب آقاي مهندس محسن شيرغلامي
1399/02/23