اخبار > انتصاب ها > شركت‌هاي مادرتخصصي > برق حرارتي > مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي - آقاي مهندس محسن طرزطلب

برق حرارتي

مديرعامل شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي - آقاي مهندس محسن طرزطلب
1397/08/07