انرژي‌هاي نو

انرژی زیست توده
1391/11/25
 
زیست توده شامل کلیه موادی در طبیعت می شود که در گذشته نزدیک جاندار بوده، از موجودات زنده به عمل آمده و یازائدات، ضایعات و یا فضولات آنها می باشند. زیست توده در مقابل منابع فسیلی مطرح می باشد. می دانیم که منشاء منابع فسیلی نیز منابع زیست توده می باشد ولی تفاوت آنها در این است که منابع فسیلی از منابع زیست توده که در گذشته بسیار دور زنده بوده اند (دهها میلیون سال پیش9 و تحت شرایط فشار و دمای خاص حاصل شده اند.
به عنوان یک تعریف علمی، زیست توده اصطلاحی است در زمینه انرژی که برای توصیف یک رشته از محصولات که از فتوسنتز حاصل می شوند، به کار می رود. هر سال از طریق فتوسنتز معادل چندین برابر مصرف سالانه انرژی جهان انرژی خورشیدی در برگهای درختان ذخیره می شود.

منابع انرژي زيست توده:

 
- مطابق نتایج مطالعه پتانسیل زیست توده در وزارت نیرو (1379-1380) منابع زیست توده به شکل زیر دسته بندی شده اند:
- زایدات و ضایعات کشاورزی و جنگلی
- فضولات دامی
- زباله های شهری
- فاضلابهای شهری
 
 
- فاضلابها و پسماندهای صنعتی ( عمدتا صنایع غذایی)