ساير مفاهيم

مفاهيم آبهاي سطحي
1391/11/25
بستر
            آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره‏هاي برگشت مختلف وسيله وزارت نيرو و يا شركت‏هاي آب منطقه‏اي و آب و برق خوزستان تعيين مي‏شود.
-    دوره برگشت طغيان رودخانه‏ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري تعيين و جهت برآورد سيلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نيرو و شركت‏هاي آب منطقه‏اي و آب و برق خوزستان اعلام مي‏گردد.
-    تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها بر اساس حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله بوسيله وزارت نيرو و شركت‏هاي آب منطقه‏اي و آب و برق خوزستان تعيين مي‏شود و در مناطقي كه ضرورت ايجاد نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از 25 سال محاسبه قرار گيرد. شركت‏هاي فوق‏الذكر حسب مورد با ارائه نقشه‏هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.
-    تغييرات طبيعي بستر رودخانه‏ها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تاثير نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد.
 
بركه
            اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني، آب در آنها جمع شده و باقي مي‏ماند.
 
تامين آب
            عبارتست از در دسترس قرار دادن يا فراهم بودن امكان استفاده از آب در نقطه تحويل مطابق سند (پروانه) صادره اعم از اينكه ميزان آب موجود استفاده بشود يا نشود.
 
حريم
            حريم، آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه‏هاي طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و طبق مقررات و آيين‏نامه‏هاي مربوطه توسط وزارت نيرو با شركتهاي آب منطقه‏اي تعيين مي‏گردد.
 
 
 
حقابه
            عبارت از حق مصرف آبي است كه به موجب تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
 
دبي
            عبارتست از ميزان حجم آبي كه در واحد زمان از مقطع معيني از رودخانه، كانال، لوله عبور مي‏نمايد.
 
سد ايمن
            سدي است كه سطح قابل قبولي از خطر خرابي را براي جامعه پايين دست فراهم آورد.
 
سردهانه يا آبگير
            به مجموعه ساختمانها و تجهيزات هيدرومكانيكي طراحي شده براي انتقال آب از مبدأ به نقطه مصرف، آبگير گفته مي‏شود.
 
ساماندهي رودخانه
            عبارتست از اقداماتي كه باعث ايجاد شرايط مطلوب (در مورد پايداري، انحنا و محل عبور) درباره بالادست رودخانه مي‏گردند. اين اقدامات شامل استفاده از ديواره‏هاي حفاظتي، آبشكن‏ها و جزاير پلكاني مي‏باشد.
 
مانيتورينگ
            مانيتورينگ ركن اصلي ايمني سدها مي‏باشد عبارتست از رفتارسنجي و به عبارت ديگر درك رفتار سد و شامل دو مرحله مي‏باشد :
1- بازرسي دوران چشمي و تخصيصي توسط پرسنل سد و مهندسين متخصص
2- نظارت بر عملكرد سد با استفاده از داده‏هاي ابزاربندي
 
مسيل
            مسيل مجرائي طبيعي است كه سيل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جريان پيدا مي‏كند.
 
مسيل متروكه
            مجرائي است طبيعي كه تحت تاثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي امكان حدوث سيلاب در آن وجود نداشته باشد.
 
مرادب
            زمين باتلاقي مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً درصد بزرگ دريا زيرآب رود همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.