ساير مفاهيم

مفاهيم برق و انرژي
1391/11/25
انشعاب برق
            انشعاب برق، عبارت از خطوط سرويس و وسايل اندازه‏گيري مربوط به تامين برق متقاضي است.
 
انشعاب برق فشار قوي
انشعاب برق فشار قوي، عبارت از انشعاب برق با ولتاژ اسمي بيشتر از 380 ولت است.
 
انشعاب برق فشار ضعيف
انشعاب برق فشار ضعيف، عبارت از انشعاب برق يك يا سه فاز با ولتاژ اسمي 220 تا 380 ولت است كه بدون واسطه ترانسفورماتور به مشترك تحويل مي‏شود.

ايستگاه انتقال نيرو

ايستگاه انتقال نيرو، ايستگاهي است شامل تعدادي ترانسفورماتور كه براي انتقال برق بين سيستم‏هاي سطوح مختلف ولتاژ، هماهنگي لازم را ايجاد مي‏كند.
 
ايستگاه توزيع نيرو
      ايستگاه توزيع نيرو، ايستگاهي براي تبديل ولتاژ بالا و پايين در سيستم‏ها و شبكه‏هاست.
 
بازده
     بازده، عبارت است از نسبت انرژي حاصل از يك كيلووات ساعت برق (به كيلوگالري) به ارزش حرارتي سوخت مصرفي به ازاي يك كيلووات ساعت برق توليد شده
 
تلفات شبكه/ سيستم
       تلفات شبكه/ سيستم، عبارت است تلفات انرژي كه در خطوط انتقال و توزيع در يك شبكه با سيستم معين پايدار مي‏شود.
            تلفات ترانسفورماتورها جزو تلفات انتقال و توزيع منظور مي‏شود.
 

 
وات
 
        وات، واحد سنجش توان توليدي (وات توليدي)‌يا توان مصرفي (وات مصرفي) است و آن توان دستگاهي است كه در يك ثانيه يك ژول انرژي توليد يا مصرف نمايد و برابر با يك نيوتن – متر بر ثانيه است.
 
وات ساعت
      وات ساعت، واحد سنجش انرژي توليدي و يا مصرفي است و آن انرژي توليد شده يا مصرف شده يك دستگاه به توان يك وات در ظرف مدت يك ساعت است.
 
ولتاژ:
 
اختلاف پتانسيل بين دو نقطه از يك مدار
 


ولتاژ اوليه
       ولتاژ اوليه، ولتاژ داده شده به مدار اوليه ترانسفورماتور است.
 
ولتاژ ثانويه
       ولتاژ ثانويه، ولتاژ گرفته شده از مدار ثانويه (خروجي) ترانسفورماتور است.

 
شبكه سراسري:
 
شبكه اي به هم پيوسته كه شامل نيروگاهها، خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع است و توليد نيروگاهها، توسط پستها و خطوط موجود در شبكه به شبكه توزيع انتقال داده مي شود و در آخر بدست مصرف كننده نهايي (مشترك برق) مي رسد. اين شبكه مي تواند در بعضي نقاط به سيستم برق شركتهاي همسايه هم متصل شود.

 
پست يا ايستگاه برق:
محلي است كه با مجموعه اي از تأسيسات و تجهيزات برقي شامل ترانسفورماتورها، كليدها، سكسيونرها، وسايل اندازه گيري، خطوط ورود و خروج رآكتور و كاپاسيتورها ي مختلف براي انتقال و توزيع برق از آن استفاده مي شود. هر پست يك يا چند ترانس دارد.

 
ترانس:
 
دستگاهي است جهت افزايش يا كاهش ولتاژ يك مدار الكتريكي
 
انرژي اوليه
انرژي اوليه، حامل‏هاي انرژي است كه تحت عمليات فرآوري قرار نگرفته است.
 
انرژي مفيد
انرژي مفيد، انرژي است كه پس از فرآوري پاياني جهت مصارف : نيروي محركه، گرمايش، سرمايش، نور و امواج در اختيار مصرف كننده نهايي قرار مي‏گيرد.
 
انرژي خام
رجوع شود به : انرژي اوليه
 
انرژي ثانويه
انرژي ثانويه، انرژي است كه از تبديل يا دگرگوني انرژي اوليه يا از تبديل انرژي ثانويه به صورت ديگري از انرژي كه مطلوب نظر است به دست مي‏آيد.