ساير مفاهيم

مفاهيم آب
1391/11/25
استحصال سالانه آب
استحصال سالانه آب، مجموع مقدار آبي است كه در طول مدت يك سال براي مصارف شهري از منابع تامين آب برداشت يا پمپاژ شده است.
 
پمپ آبرساني
            پمپ آبرساني، دستگاهي است كه آب موجود را از نقطه‏اي به نقطه ديگر منتقل مي‏كند.
 
تصفيه شيميايي آب
            تصفيه شيميايي آب، عملياتي است كه منجر به كاهش مقدار املاح محلول در آب تا حد نسبت‏هاي استاندارد براي آشاميدن يا شستشو مي‏شود.
 
تصفيه ميكروبي آب
            تصفيه ميكروبي آب، عبارت از حذف عوامل بيماري‏زا در آب است.
 
تصفيه فيزيكي آب
            تصفيه فيزيكي آب، عبارت از حذف مواد معلق در آب و كاهش كدورت آب است.
 
كارگاه تامين، تصفيه و توزيع آب
            كارگاه تامين، تصفيه و توزيع آب، كارگاهي است كه در آن هر يك از فعاليت‏هاي تامين، انتقال، تصفيه و توزيع آب به صورت مجرد يا توأم انجام مي‏گيرد.
 
مخزن عمومي آب
            مخزن عمومي آب، عبارت است از منبعي كه آب در آن جمع‏آوري مي‏شود و از طريق شبكه لوله‏كشي يا فقط يك شير در اختيار مصرف‏كنندگان قرار مي‏گيرد.