ساير مفاهيم

مفاهيم مصرف برق
1391/11/25

متقاضي انرژي
متقاضي انرژي، شخص حقيقي يا حقوقي است كه درخواست استفاده از حامل‏هاي انرژي را به توليد با تامين‏كنندگان آن ارائه مي‏نمايد.

مصرف برق داخلي نيروگاه
مصرف برق داخلي نيروگاه، عبارت از انرژي برق مصرف شده توسط تجهيزات و ماشين‏آلات نيروگاه، تلفات ترانسفورماتورها و نيز روشنايي قسمت‏هاي اداري و محوطه نيروگاه است.

مصرف خانگي برق
مصرف خانگي برق، مصرفي است كه در آن انرژي برق براي به كار انداختن وسايل و تجهيزات متعارف برقي و همچنين روشنايي در واحد مسكوني استفاده مي‏شود.

مصرف صنعتي برق
مصرف صنعتي برق، مصرفي است كه در آن از انرژي برق براي انجام كار در كارگاه‏هاي داراي فعاليت‏هاي معدني و صنعتي استفاده مي‏شود.
فعاليت‏هاي معدني و صنعتي به فعاليت‏هايي گفته مي‏شود كه در "طبقه‏بندي بين‏المللي استاندارد فعاليت‏هاي اقتصادي – تجديدنظر سوم" معدني و صنعتي تعريف شده است.