درگاه مجوزها

فهرست مجوزهاي وزارت نيرو

رديف سازمان عنوان لينك
1 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه احداث مولدهاي مقياس كوچك
2 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه بهره‌برداري براي نيروگاه‌هاي متصل به شبكه پايين‌تر از 63 كيلووات (مولدهاي مقياس كوچك)
3 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه احداث نيروگاه برق
4 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه بهره‌برداري (براي توليد برق)
5 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه صلاحيت بهره‌برداري و نگهداري از نيروگاه O&M
6 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه توزيع برق
7 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه خرده فروشي برق
8 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه انتقال نيروي برق
9 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه صادرات و واردات برق
10 حوزه ستادي - معاونت برق و انرژي پروانه مركز توسعه مولدهاي مقياس كوچك
11 سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) پروانه احداث نيروگاه تجديدپذير و پاك
12 سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) پروانه احداث نيروگاه و صادرات برق تجديدپذير و پاك
13 سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) پروانه بهره‌برداري نيروگاه‌هاي تجديدپذير و پاك
14 شركت مديريت منابع آب ايران پروانه صلاحيت نظارت برحفاري چاه
15 شركت مديريت منابع آب ايران پروانه صلاحيت حفاري چاه
16 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش، جمع‌آوري و استفاده از آب/فاضلاب/پساب
17 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور پروانه احداث براي ايجاد تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش، جمع‌آوري و استفاده از آب/فاضلاب/پساب
18 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تشخيص صلاحيت شركت‌هاي بهره‌برداري و نگهداري از تاسيسات آب/فاضلاب