شبكه آبياري و زهكشي گيوي

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

شبكه آبياري و زهكشي گيوي
1394/06/29
طرح هاي قابل سرمايه گذاري خارجي
  شبكه آبياري و زهكشي گيوي نام پروژه معرفي طرح
منطقه ‌مورد مطالعه در قسمت شمال ‌غرب ايران، درجنوب‌ شرقي آذربايجان و در بخش جنوبي استان اردبيل ، شهرستان كوثر و شهر گيوي بين طولهاي جغرافيايي َ11 – ْ 48 و ً 20 – َ 21 – ْ 48 شرقي و عرضهاي جغرافيايي ً 30 – َ 34 – ْ 37 و َ 47 – ْ 37 شمالي و اردبيل قرار دارد. موقعيت اجراي پروژه و تصاوير آن
  نوع قرارداد
  پيش شرط هاي قرارداد (راندمان، تجهيزات و غيره)
    زير ساختهاي موجود (تامين زمين، آب، برق وگازمورد نياز) وضعيت طرح
 
دوره ساخت شبكه اصلي 24 ماه
دوره ساخت شبكه فرعي 36 ماه
برنامه زمانبندي طرح (دوره پيشبرد، احداث و بهره برداري)
  پيشرفت فيزيکي طرح تاکنون
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه اصلي و فرعي آبياري و زهكشي به اتمام رسيده است. وضعيت مطالعات توجيهي
  وضعيت مالکيت زمين
  وضعيت اخذ مجوزات قانوني (مجوز ساخت،سهم خارجي، مجوز زيست محيطي و غيره)
    نوع سرمايه گذاري مشخصات فني و اقتصادي طرح
48 ظرفيت (ميليون متر مكعب)
2150000 پيش بيني کل سرمايه گذاري (ميليون ريال)
30 دوره بهره برداري(سال)
1,768,220 ارزش خالص فعلي (ميليون ريال)
5 دوره بازگشت سرمايه (سال)
    قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اطلاعات کلي
ندارد ديگر تسهيلات
  تصاوير سايت
  نام شرکت (آدرس، تلفن و نمابر،  پست الکترونيکي و وب سايت)