ركوردهاي جديد > فراخوان شماره 06 - مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
فراخوان شماره 06 - مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1397/05/16
به نام خدا
فراخوان جذب نيروي انساني
مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
 
وزارت نيرو در راستای راهبرد شایسته‌گزینی در دولت دوازدهم و ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه افراد داراي صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي خدمتگزاري، متخصصان داوطلب واجد شرايط براي اشتغال در «مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي» در سمت‌هاي زير را به همکاري دعوت مي‌کند.
 
 1. رئيس گروه سياست اجتماعي آب و انرژي
 2. رئيس گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي
 3. رئيس گروه بررسي‌هاي اجتماعي سياست و حکمراني آب و انرژي
 
الف) اهم وظایف و مسئولیت‌های سمت رئيس «گروه سياست اجتماعي آب و انرژي»
رئيس گروه سياست اجتماعي آب و انرژي وظيفه دارد انجام وظايف زير را طراحي، برنامه‌ريزي و هدايت کند.
 1. تهيه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي اجتماعي مرتبط با مديريت منابع آب و انرژي، و مشارکت در هدايت و نظارت بر پيشبرد آن‌ها
 2. همکاري در ارتقاي توليد و انتقال دانش «علوم اجتماعي آب و انرژي» (عمدتاً مرتبط با حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، تاريخ، جغرافيا و ارتباطات اجتماعي)
 3. انجام مطالعات تحليل اجتماعي توليد، توزيع و مصرف آب و انرژي
 4. برنامه‌ريزي و ساماندهي نظام ارتباط‌گيري وزارت نيرو و سازمان‌هاي تابعه با همه ذينفعان مؤثر آب و انرژي
 5. مطالعه و تحليل تأثير سياست‌ها، برنامه و طرح‌هاي حوزه آب و انرژي بر نظام اجتماعي
 6. توسعه سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي ارتقاي گفت‌وگوي اجتماعي فراگير با ذينفعان اجتماعي آب و انرژي
 7. توسعه و مشارکت در اجراي راهکارهاي جلب مشارکت‌هاي ذينفعان در مديريت پايدارسازي منابع آب و انرژي
 8. مشارکت در ارتقاي سطح و کيفيت مديريت مصرف و تقاضاي منابع آب و انرژي
 9. توليد محتوا براي ارتقاي سواد آب و انرژي در گروه‌هاي اجتماعي مختلف
 10. برنامه‌ريزي و مشارکت در برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي ارتقاي علوم اجتماعي آب و انرژي و کاربست آن
 11. همکاري در توليد دانش و اجرايي‌شدن راهبردهاي ارتقاي سطح کيفيت زندگي ذينفعان با توجه توأمان به ارزش‌هاي اجتماعي و محيط‌زيستي
 12. کمک به توسعه الگوهاي رفتاري پايدار در حوزه مصرف آب و انرژي
 13. جلب مشارکت سازمان‌هاي دولتي و خصوصي در مديريت پايدارسازي منابع آب و انرژي از منظر «مسئوليت اجتماعي»
 14. توسعه ارتباطات با شبکه متخصصان علوم اجتماعي آب و انرژي
 15. همکاري با بخش‌هاي روابط عمومي و اطلاع‌رساني در حوزه آب و انرژي
 16. مشارکت در اجتماعي و عمومي‌کردن دانش آب و انرژي مؤثر بر بهينه‌سازي رفتارهاي مصرف آب و انرژي
 
ب) اهم وظایف و مسئولیت‌های سمت رئيس «گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي»
رئيس گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي وظيفه دارد انجام وظايف زير را طراحي، برنامه‌ريزي و هدايت کند.
 1. تهيه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي، و مشارکت در هدايت و نظارت بر پيشبرد آن‌ها
 2. مشارکت در توليد و انتقال دانش اقتصاد اجتماعي منابع آب و انرژي (عمدتاً مرتبط با حوزه‌هاي اقتصاد، اقتصاد اجتماعي و اقتصاد سياسي آب و انرژي)
 3. مطالعه و ارزيابي تأثيرات اجتماعي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي حوزه آب و انرژي
 4. توسعه و مشارکت در طراحي و اجراي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي مؤثر بر بهينه‌سازي رفتار مصرف آب و انرژي
 5. توسعه توليد و انتشار دانش اقتصاد اجتماعي در حوزه منابع آب و انرژي
 6. تحليل اقتصاد اجتماعي پايدارسازي حکمراني و مديريت منابع آب و انرژي
 7. مشارکت در طراحي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي مؤثر بر پايدارسازي مديريت منابع آب و انرژي
 8. ارزيابي اقتصاد سياسي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها در حوزه آب و انرژي
 9. برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي و کاربست آن
 10. توسعه ارتباطات با شبکه متخصصان اقتصاد اجتماعي آب و انرژي
 11. مشارکت در اجتماعي و عمومي‌کردن دانش اقتصاد اجتماعي آب و انرژي
 
ج) اهم وظایف و مسئولیت‌های سمت رئيس «گروه بررسي‌هاي اجتماعي سياست و حکمراني آب و انرژي»
رئيس گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي وظيفه دارد انجام وظايف زير را طراحي، برنامه‌ريزي و هدايت کند.
 1. تهيه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي اصلاح سياست‌ و حکمراني منابع آب و انرژي، و مشارکت در هدايت و نظارت بر پيشبرد آن‌ها
 2. مشارکت در توليد و ارتقاي کاربست علوم حکمراني و سياست‌گذاري عمومي در حوزه آب و انرژي (عمدتاً مرتبط با حوزه‌هاي سياست‌گذاري عمومي، علوم سياسي، حقوق و حکمراني محيط‌زيستي)
 3. شناسايي و آسيب‌شناسي حکمراني آب و انرژي در ايران
 4. برنامه‌ريزي انجام مطالعات و کمک به اجراي يافته‌هاي علوم حکمراني در زمينه توسعه حکمراني مشارکتي و ارتقاي مشارکت ذينفعان در حکمراني و مديريت منابع آب و انرژي به منظور پايدارسازي اين منابع
 5. بررسي و ارزيابي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي حوزه آب و انرژي به منظور ارتقاي کيفيت حکمراني
 6. طراحي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي مناسب براي تسهيل گذار از دوران مديريت تأمين و عرضه آب و انرژي به دوران مديريت توأمان عرضه و مصرف/تقاضاي آب و انرژي به منظور پايدارسازي اين منابع
 7. توسعه استفاده از علوم سياست‌گذاري عمومي و حکمراني در طراحي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي حوزه آب و انرژي
 8. توسعه ارتباطات با شبکه متخصصان علوم حکمراني آب و انرژي
 9. مشارکت در اجتماعي و عمومي‌کردن دانش حکمراني در حوزه آب و انرژي
 
د) شرایط احراز پست رئيس گروه در مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
 1. برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذيربط
 2. کارمند رسمی، پیمانی يا قرارداد کار معين (مشخص) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ شرکت‌هاي مادرتخصصي وزارت نيرو؛ شرکت‌هاي آب و برق منطقه‌اي.
 3. دارا بودن مدرک تحصيلي (حداقل کارشناسي ارشد) در يکي از رشته‌هاي تحصيلي جامعه‌شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، ارتباطات اجتماعي در کليه گرايش‌هاي مرتبط. (براي رئيس گروه سياست اجتماعي منابع آب و انرژي)
 4. دارا بودن مدرک تحصيلي (حداقل کارشناسي ارشد) در يکي از رشته‌هاي اقتصاد، اقتصاد اجتماعي، اقتصاد آب، اقتصاد انرژي، مديريت و سياست‌گذاري انرژي. (براي رئيس گروه بررسي‌هاي اقتصاد اجتماعي آب و انرژي)
 5. دارا بودن مدرک تحصيلي (حداقل کارشناسي ارشد) در يکي از رشته‌هاي تحصيلي حقوق، علوم سياسي، سياست‌گذاري عمومي، مديريت منابع آب، اقتصاد آب، اقتصاد انرژي، مديريت و سياست‌گذاري انرژي. (براي رئيس گروه بررسي‌هاي اجتماعي سياست و حکمراني منابع آب و انرژي)
 6. آن دسته متقاضيان که علاوه بر داشتن ويژگي‌هاي مندرج در بندهاي 3 تا 5، در مقطع کارشناسي در رشته‌هاي مرتبط با مديريت و مهندسي منابع آب، برق و انرژي تحصيل کرده باشند، امتياز ويژه خواهند داشت.
 7. دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت مرتبط در بخش آب يا انرژي
 8. برخورداري از حداقل 2 سال سابقه مدیریتی در سطوح مدیریت پايه و بالاتر دستگاه‌هاي اجرايي
 9. حداکثر سن 45 سال
 10. حداکثر سابقه خدمت 20 سال
ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار
 1. خلاقيت، پايبندي به اخلاق حرفه‌ای، روحيه اميدواري و نشاط فردي و سازماني
 2. توانایی رهبری و مدیریت
 3. نگرش راهبردی، تحلیلی و برنامه‌ای
 4. مهارت مذاکره، تعامل و همکاری گروهی
 5. توانایی‌های عمومی مدیریت (برنامه‌ريزي، سازماندهی، هدایت، تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل)
د ) مدارک مورد نياز
 1. نامه روکش فرم درخواست شامل متني با حداکثر 800 کلمه که توضيح دهد ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي متقاضي چگونه با نيازمندي‌هاي سمت رئيس گروه در مرکز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. رزومه شخصي (حداکثر دو صفحه)
 4. اطلاعات کامل تماس
* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.
توجه
 1. گزينش اوليه‌اي بر اساس ارزيابي مدارک ارسالي توسط متقاضي صورت خواهد گرفت. برگزيدگان اوليه موظف به شرکت در جلسه مصاحبه هستند.
 2. ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط اعضاء کارگروه بررسي شايستگي‌ها و براساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت.
 3. فعاليت در اين سمت تمام‌وقت است و منتخب نهايي نمي‌تواند اشتغال ديگري داشته باشند.
 4. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.