اخبار انتشار نظرسنجي لوايح و طرح‌ها

1399/11/21
نظرات مردمي جمع‌آوري شده در موضوع اين دستورالعمل پس از دو ماه انتشار در اين صفحه به واحد مربوطه ارسال گرديد

1398/10/01
نظرات مردمي جمع‌آوري شده در موضوع اين دستورالعمل پس از دو ماه انتشار در اين صفحه به واحد مربوطه ارسال گرديد