تاريخ به‌روزرساني: 27 مهر 1400

اخبار انتشار نظرسنجي لوايح و طرح‌ها

1398/10/01
نظرات مردمي جمع‌آوري شده در موضوع اين دستورالعمل پس از دو ماه انتشار در اين صفحه به واحد مربوطه ارسال گرديد