سطح دو(میانی)

سطح دو(سطح میانی تخصصی)
 
این سطح شامل  چهار شرکت مادر تخصصی که وظایف برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شرکت های زیرمجموعه تخصصی خود را برعهده دارند و وظیفه شان اجرای سیاست های کلان وزارت نیرو توسط شرکت های زیر مجموعه است.
این شرکت ها به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر سامان دهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره برداری و اداره مطلوب شرکت هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم نمودن زمینه واگذاری به بخش خصوصی تشکیل شدند.
بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی اقدام نماید.
در تبصره الف ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که شرکت های مادر تخصصی سازمان دهی شده و زیر نظر وزارت خانه های ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره شوند. بنابر این، اساسنامه چهار شرکت مادر تحصصی با پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید و در نهایت  به وزارت نیرو جهت اجرا و تشکیل ابلاغ شد.
 
 الف – شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
وظیفه این شرکت راهبری و اجرای طرح های ذخیره سازی واستحصال منابع آب و همچنین انتقال آب و اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی توسط شرکت های زیر مجموعه است.
 

 
ب- شرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
وظیفه این شرکت راهبری و نظارت بر بخش آب و فاضلاب کشور و اجرای طرح ها در این زمینه توسط شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی است.
 
ج- شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران(توانیر)
وظیفه این شرکت راهبری و مدیریت انتقال و توزیع برق به سراسر کشور توسط شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق است.
 
 

د- شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی


هـ - شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق - ساتكاب
(ساختار درحال تدوين)

         سایرشرکت‌های وابسته به شرکت توانیر:
شركت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)
شركت تعمیرات نیروگاهی ایران
سازمان انرژي‌های نو ایران (سانا)
سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)
شركت سهامی مدیریت شبكه برق ایران