سطح سه(عملیاتی)

سطح سه (سطح عملیاتی)
 
     شرکت ها، موسسه ها و مجتمع های آموزشی، تحقیقاتی وپژوهشی که درسطح صف و عملیات اجرای طرح ها و برنامه های اصلی وزرات نیرو را برعهده دارند.
1-  شرکتهای برق منطقه ای                                                                            16 شرکت
2- شرکت های آب منطقه ای                                                                            30 شرکت
3- شرکت های آب و فاضلاب شهری(استانی)                                                     34 شرکت
4- شرکت های آب وفاضلاب روستایی                                                                30 شرکت
5- شرکت های توزیع نیروی برق                                                                        42 شرکت
6- شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی                                   20 شرکت
7- شرکت های مدیریت تولید برق                                                                       28 شرکت
8- شركت‌هاي توليد نيروي برق                                                                          20 شركت
9- شرکت های اقماری(زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب)                         110 شرکت
*این شرکت ها قرار است از طریق سهام به بخش خصوصی واگذارشوند
10- موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی صنعت آب و برق
و مجتمع های آموزشی زیرمجموعه                                                                    10 مجتمع
11- پژوهشگاه نیرو
12- دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)
13- موسسه تحقیقات آب
14- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
15- سازمان آب و برق خوزستان
 
* کلیه این شرکت ها به عنوان واحد های اجرایی (صف) وظیفه اجرای سیاستهای کلان وزارت نیرو را برعهده دارند و از بیشترین نیروی تخصصی در سطوح عملیاتی برخوردارد هستند.