درباره وزارت نيرو > ساختار سازماني > سطح يك (حوزه ستادي)

سطح يك (حوزه ستادي)

ساختار سازمانی
 
      وزارت نیرو یک سازمان چند وجهی است. به عبارت دیگر وظایف مدیریت چند صنعت بزرگ کشور در این وزارتخانه انجام می شود. صنعت آب، صنعت برق، صنعت فاضلاب و صنعت انرژی های تجدیدپذیر. به همین دلیل ساختارآن به تناسب وظایف بسیار حیاتی و مهمی که دارد، دارای پیچیدگی های خاص خود است. به عنوان مثال تمام بخش های زیرمجموعه وزارت نیرو که وظیفه شان ارایه خدمات آب وبرق و فاضلاب است و در استان ها به عنوان نماینده وزارت نیرو انجام وظیفه می کنند، به صورت شرکتی اداره می شوند نه اداره کل یا سازمان. و همین موضوع یکی ازموارد خاص این وزارت خانه است که ساختار سازمانی آن را از سایر وزارت خانه ها جدا می کند. توجه به عدم تمرکز و تفویض اختیار به شرکت ها برای انجام عملیات لازم یکی از ویژگی های شاخص  وزارت نیرو است. در یک زاویه کلی و دور (لانگ شات) چارت وزارت نیرو به شرح زیر است. 
ساختار وزارت نیرو براساس تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری(ستاد و صف) طراحی شده است و حوزه های وزارت نیرو هرکدام وظایف و محدوده مشخصی را دارند.
 
حوزه های وزارت نیرو به سه سطح حوزه ای تقسیم می شود که عبارتنداز:
 
سطح یک (سطح حاکمیتی)- حوزه ستادی که وظایف حاکمیتی وسیاستگزاری را برعهده دارد. این حوزه از پنج معاون وزیر و 24 دفتر تشکیل شده است و دارای ساختار سازمانی زیر است.
 
1-    معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی
2-    معاون وزیر در برنامه ریزی و اقتصادی
3-    معاون وزیر در امور حقوقی، پشتیبانی و  مجلس
4-    معاون وزیر در امور برق و انرژی
5-    معاون وزیر در امور آب و آب وفاضلاب