تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

درباره وزارت نيرو > چشم انداز

چشم انداز

طرح تدوين سند چشمانداز و برنامه راهبردي بلندمدت وزارت نيرو

تا افق 1404

(تاریخ ويرايش 21 / 10 / 90)

 

تنظيم:
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي

دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي

گروه برنامهريزي راهبردي

مقدمه

     طرح تدوين سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو از پنج سال گذشته تاكنون در سطح ستاد وزارتخانه و شركتهاي مادر تخصصي در جريان است. در فاز يك اين طرح مأموريت، چشمانداز، ارزشها و راهبردهاي وزارت نيرو و بخشهاي پنجگانه «آب»، «برق و انرژي»، «آب و فاضلاب»، «آموزش، پژوهش و فناوري» و «پشتيباني صنعت آب و برق» تدوين شدهاند. در فاز دو طرح نیز، راهبردهای وظیفهای در حوزه‌های ده‌گانه «منابع انساني»، «ساختار و فرآيند»، «خصوصيسازي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «مالي»، «مشتركين»، «توسعة صادرات»، «روابط بين‌الملل»، «روابط عمومي» و «مديريت بحران و پدافند غيرعامل» توسط کارگروههای مربوط حاصل شده‌اند.

     تمامي اسناد طرح توسط كارگروههاي تخصصي تدوين ‌شده، سپس كميتة راهبري و هماهنگي كه به رياست جناب آقاي مهندس چيت‌چيان مشاور عالي وزير نيرو و با عضويت حدود سي نفر از خبرگان و صاحب‌نظران صنعت آب و برق تشكيل مي‌شود، نسبت به بررسي، اصلاح و تأييد اين اسناد اقدام مينمايد. اسناد مصوب كميتة راهبري و هماهنگي در شوراي عالي طرح (شوراي معاونين و مشاورين وزارت نيرو) بررسي شده و پس از تصويب توسط وزير محترم نيرو به تمامي بخش‌هاي زيرمجموعه ابلاغ مي‌گردند.

     گزارش حاضر با عنوان «خلاصه نتايج طرح تدوين سند چشمانداز و برنامة راهبردي بلندمدت وزارت نيرو، تاكنون» به اراية خلاصه نتايج حاصله از طرح تا مقطع زماني فعلي ميپردازد.

 

رديف

موضوع

مأموريت، چشمانداز و ارزشها

1

مأموریت، چشمانداز و ارزشهاي وزارت نيرو

2

مأموریت و چشمانداز بخش آب

3

مأموریت و چشمانداز بخش برق و انرژي

4

مأموریت و چشمانداز بخش آب و فاضلاب

5

مأموریت و چشمانداز بخش آموزش، پژوهش و فناوري

6

مأموریت و چشمانداز بخش پشتيباني صنعت آب و برق

راهبردهاي بخشي

7

راهبردهاي وزارت نيرو

8

راهبردهاي بخش آب

9

راهبردهاي بخش برق و انرژي

10

راهبردهاي بخش آب و فاضلاب

11

راهبردهاي بخش آموزش، پژوهش و فناوري

12

راهبردهاي بخش پشتيباني صنعت آب و برق

راهبردهاي حوزههاي وظيفهاي

13

راهبردهاي وظيفهاي حوزه منابع انساني

14

راهبردهاي وظيفهاي حوزه ساختار و فرآيند

15

راهبردهاي وظيفهاي حوزه خصوصيسازي

16

راهبردهاي وظيفهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

17

راهبردهاي وظيفهاي حوزه مالي

18

راهبردهاي وظيفهاي حوزه مشتركين

19

راهبردهاي وظيفهاي حوزه توسعة صادرات

20

راهبردهاي وظيفهاي حوزه روابط بينالملل

21

راهبردهاي وظيفهاي حوزه روابط عمومي

22

راهبرد وظيفهاي حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل

 

مأموریت وزارت نيرو

وزارت نیرو عهدهدار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، انرژی، خدمات آب و فاضلاب و همچنین ارتقای سطح آموزش، پژوهش و فناوری و بسترسازي توسعه بازار کالا و خدمات صنعت آب و برق میباشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی، حفظ محیطزیست، ارتقای بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفاء میکند.

وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب براي حضور مؤثر بخشهای غير دولتي و سایر نقشآفرینان، بخشهاي آب، برق و خدمات فاضلاب را در راستای تحقق چشمانداز کشور راهبری و با تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخصهای ملی و بینالمللی، حقوق و رضایت ذینفعان، به ویژه مردم را تامین میکند.

وزارت نیرو با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و روشهای پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوریهای نوین سازگار با محیطزیست، علاوه بر توسعه و ارتقاي بهرهوری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی، بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی، به ویژه کشورهای منطقه گسترش میدهد.

وزارت نیرو رشد پایدار بخش آب و برق کشور را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، ارتقای بهرهوری و مشارکت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه محقق میسازد.

چشمانداز وزارت نيرو

وزارت نیرو در افق چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است بالنده که با برخورداری از مدیریت دانش‌محور، منابع انسانی کارآمد، ساختاري فراگیر و اثربخش، ظرفیت‌های غنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود اتکاء، به گونهای عمل می‌کند تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادلانه همگان به: «برق مطمئن و پایا»، «آب سالم و کافی متناسب با ظرفيت‌هاي ملي» و «خدمات بهداشتی فاضلاب» در جهان پیشرو شناخته و نيز به عنوان مرکز راهبری برق در منطقه تثبیت شود.

ارزشهاي وزارت نيرو

امام موسي كاظم عليهالسلام ميفرمايند:

«اِنَّ لِلّهِ عِباداً فِى الأرْضِ يَسْعَوْنَ فِى حَوائِجِ النّاسِ، هُمُ الآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَهِ» (کافي– ج2، ص 197).

«خداوند بر روي زمين بندگاني دارد كه در تأمين نياز مردم، كوشش و تلاش ميكنند، آنها هستند كساني كه در روز رستاخيز ايمن و آسودهاند.»

- با الهام گرفتن از تعالیم مقدّس پيامبران الهی که خدمت به مردم و تلاش در تأمین نیازهای آنان را از بزرگترین عبادات بر شمردهاند، ما در وزارت نیرو به این ارزشها اعتقاد داریم:

·       خدمترساني بی وقفه، روان، سهل، مؤثر و متواضعانه به مشتركين و مردم.

·       رعایت ارزشهاي ديني، اخلاقي و حرفهاي.

·       حفظ حقوق و كرامت انساني.

·       پايبندي به نظم، انضباط و قانون.

·       گردش شفاف اطلاعات، پاسخگويي مسئولانه، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح اعتماد عمومي.

·       رعایت الزامات زیستمحیطی و حفظ حقوق نسلهای حال و آینده.

·       اعتلای سلامتکاری، رعایت عدالت و همافزایی در تعامل با نقشآفرینان.

·       مشارکت کارکنان، آموزش و رشد مستمر حرفهای آنان.

·       اهتمام به خود باوری، خلاقیت و نوآوری.

·       احترام به مالکیت مادی و معنوی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهاي مردمي.

ما معتقديم:

- آب موهبتی الهی و مادهای است حیاتی و کمیاب، دارای ارزش ذاتی، اقتصادی، امنیتی، زیستمحیطی و سیاسی كه دسترسي عادلانه به آن از حقوق اولیه تمام نسلهای حال و آینده كشور محسوب ميشود؛ لذا صیانت کمی و کیفی از منابع آب و افزایش بهرهوري آن در کلیه مراحل تأمين و مصرف، وظیفهای ملی و ديني است.

- ما با اطلاع از اهميت، حساسيت و دشواری مأموریتهای صنعت، انجام این خدمات را افتخاری برای خود تلقی میکنيم.

  

مأموریت بخش آب

وزارت نيرو در بخش آب عهدهدار مديريت پايدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح کشورهاي همسايه و منطقه است.

وزارت نيرو در بخش آب با در نظر گرفتن ارزش ذاتي، اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيستمحيطي اين ماده حياتي به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار و رکن اصلي آمايش سرزمين بر آن است تا با مديريت پايدار کمي و کيفي منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافي و قابل مصرف متناسب با ظرفيتهاي ملي اقدام نموده و از اين راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت، رفاه اجتماعي و توسعه پايدار ايفا نمايد.

وزارت نيرو در اين بخش با سياستگذاري، برنامهريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط، بسترهاي لازم را براي انجام مطالعات، حفاظت، بهرهبرداري و تخصيص بهينه منابع، اجراي طرحهاي توسعهاي و توليد انرژي برقابي، ارائه خدمات مشاورهاي، فني و اجرايي در سطح ملي و فراملي- با تأکيد بر کشورهاي منطقه- فراهم مينمايد.

بخش آب با تکيه بر همانديشي کارکنان توانمند و متعهد خود و مشارکت آنان در تصميمسازيها، تشکيلات فراگير، تجربيات فني و مديريتي و سرمايهگذاريهاي اثربخش، نسبت به توليد و توسعه دانش فني و علوم مهندسي اقدام نموده و با بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي و فناوريهاي نوين ضمن بهبود شاخصهاي کمي و کيفي مديريت منابع آب، منافع کليه ذينفعان خود را به ويژه در بخشهاي شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي، محيطزيست و ساير ذيمدخلان برآورده ميسازد.

چشمانداز بخش آب

وزارت نيرو در بخش آب با مشارکت مستقيم بخشهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي در محدوده هر يک از حوضههاي آبريز کشور براي دستيابي به مديريت يکپارچه آب و سازگار با شرايط اقليمي و زيستمحيطي به منظور ايجاد تعادل و پايداري بين منابع و مصارف آب و حفاظت کمي و کيفي و ارتقاء بهرهوري از منابع آب بهگونهاي عمل خواهد کرد كه كشور در رعايت حقوق کليه ذينفعان و دسترسي عادلانه همگان به آب سالم و کافي متناسب با ظرفيتهاي ملي سرآمد کشورهاي منطقه باشد.

 

مأموریت بخش برق و انرژي

وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي كلان انرژي و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه انرژي کشور ميباشد.

وزارت نيرو در اين بخش با سياستگذاري، برنامهريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت، تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط، بسترهاي لازم را براي ايجاد هماهنگي بين نقشآفرينان، فعاليت بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي را در تمامي عرصهها فراهم نموده و با حمايت از بهينهسازي مصرف، رونقبخشي به فضاي کسب و کار در عرصه ملي و فراملي بخش برق و انرژي، حقوق کليه ذينفعان خود شامل آحاد جامعه، بخشهاي صنعت، کشاورزي، خدمات، دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت ميکند.

وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوين، سازگار با محيطزيست و متناسب با زيرساختهاي حال و آينده و توسعه مشارکت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خلاق بهعنوان ارزشمندترين دارايي، نقشي مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي کاهش شدت انرژي، افزايش خوداتكايي و توسعه کاربرد انرژيهاي تجديدپذير اقدام ميکند.

چشمانداز بخش برق و انرژي

وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژي، مديريت تقاضا، تکيه بر ساختاري منسجم و متخصصين توانمند و خلاق به گونهاي عمل ميکند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پايا و با كيفيت مناسب (در حد استانداردهاي جهاني) سرآمد كشورهاي منطقه گردد و با ايجاد بسترهاي لازم، دسترسي آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را ميسر نموده و جمهوري اسلامي ايران به عنوان مركز راهبري شبكه برق در منطقه تثبيت گردد.

 

مأموریت بخش آب و فاضلاب

وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب با ايفاي نقش مهمي در توسعه پايدار كشور، عهدهدار تأمين پايدار نيازهاي پايه آب شرب و بهداشتي و همچنين جمعآوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، استفاده مجدد و يا دفع بهداشتي پساب است. اين بخش خدمات و محصولات خود را به آحاد جامعه عرضه ميکند.

وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب، با سياستگذاري، برنامهريزي، هدايت و نظارت، تدوين ضوابط، دستورالعملها، تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز، برنامهريزي توسعه فناوري و ارائه خدمات فني و مهندسي، اقتصادي نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمي و ايجاد بستر مناسب براي حضور بخش تعاوني، خصوصي و عمومي در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را با استفاده از روشهاي مختلف فني و اقتصادي و مطابق با استانداردهاي ملي و بينالمللي در اختيار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزي و فضاي سبز فراهم آورده و با اِعمال مديريت تقاضا در جهت بهبود الگوي مصرف آب فرهنگسازي کند.

اين بخش با تكيه بر ويژگيهاي ممتازي نظير مديريت کارآمد، توان فني و تخصصي، تحقيقات علمي كاربردي، منابع انساني مجرب، تشکيلات فراگير در سطح کشور، بر آن است تا با توسعه بخش تعاوني، خصوصي و عمومي، كيفيت عرضه خدمات مربوط را ارتقاء دهد.

اين بخش علاوه بر عرضه مناسب خدمات و محصولات آب و فاضلاب در داخل کشور، نسبت به صدور آنها و همچنين دانش مديريتي و خدمات فني و مهندسي، به کشورهاي متقاضي اقدام مينمايد.

اين بخش با تداوم و توسعه فعاليتهاي خود و ساير نقشآفرينان و تأمين انتظارات دولت، با حفظ ارزش اقتصادي آب، بهکارگيري منابع انساني کارآمد بهعنوان سرمايههاي بنيادين و استفاده از فناوريهاي پيشرفته و مناسب، حقوق ذينفعان را رعايت و به حفظ محيطزيست كمك ميكند.

چشمانداز بخش آب و فاضلاب

     وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب بر آن است تا با بهرهگيري از منابع انساني کارآمد، توسعه تحقيقات کاربردي، فناوري پيشرفته، دارا بودن ساختار اداري و مديريتي اثربخش، مشارکت مؤثر بخش تعاوني، خصوصي و عمومي و گسترش آگاهي عمومي، بهعنوان کارآمدترين نهاد ذيربط بهگونهاي عمل نمايد تا آحاد جامعه در حد استانداردهاي ملي و بينالمللي به آب شرب كافي و سالم و امکانات جمعآوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته و کشور درحوزههاي حفاظت منابع آب، كمك به حفظ محيطزيست، تأمين بهداشت عمومي مردم و صدور خدمات فني و مهندسي در منطقه به عنوان کشوري پيشرو شناخته شود.

 

مأموریت بخش آموزش، پژوهش و فناوري

وزارت نيرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوري عهدهدار ارتقاي دانش و مهارتهاي منابع انساني، توسعه پژوهش و فناوري، افزايش آگاهيهاي عمومي و خلاقيت و نوآوري در راستاي تأمين نيازهاي صنعت آب و برق است.

اين بخش با سياستگذاري، برنامهريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تکيه بر منابع انساني توانمند و متعهد به عنوان اصليترين سرمايه و با توسعه و بهکارگيري روشهاي نوين در فعاليتهاي علمي، نظام مديريت دانش و تعامل شبکهاي با نهادهاي فعال در صنعت آب و برق، بهويژه در حوزههاي فني، مديريتي و اقتصادي، در راستاي توسعه پايدار اقدام مينمايد.

چشمانداز بخش آموزش، پژوهش و فناوري

وزارت نيرو در بخش آموزش، پژوهش و فناوري با برخورداري از مديريت دانشمحور و ظرفيتهاي غني مغزافزاري، نرمافزاري، سختافزاري و سازماني و مشارکت مؤثر بخش غيردولتي، در حوزههاي سرمايههاي انساني متخصص و کارآمد و توسعه دانش و فناوري در صنعت آب و برق سرآمد در منطقه خواهد بود.

 

مأموریت بخش پشتيباني صنعت آب و برق

بخش پشتيباني صنعت آب و برق با بهرهگيري از دانش و فناوري‌‌هاي روز دنيا عهدهدار مديريت تأمين و توسعه بازار کالاها، تجهيزات، خدمات مشاورهاي و پيمانکاري در اين صنعت ميباشد.

وزارت نيرو در اين بخش با سياستگذاري، برنامهريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت و با ايجاد بستر مناسب براي حضور مؤثر بخش غيردولتي، صنعت آب و برق كشور را در راستاي تحقق اهداف خود ياري رسانده و از اين طريق حقوق کليه ذينفعان را رعايت مينمايد.

اين بخش فعاليتهاي خود را از گستره ملي به سطح بينالمللي و به ويژه بازارهاي منطقه گسترش داده و با بهرهگيري كارآمد از منابع انساني متعهد و متخصص در بخشهاي دولتي و غيردولتي مسئوليت خويش را در قبال رشد اقتصادي، توسعه زيرساختها و کارآفريني ايفا مينمايد.

چشمانداز بخش پشتيباني صنعت آب و برق

وزارت نيرو در بخش پشتيباني صنعت آب و برق درصدد است تا با بهرهمندي از مديريت کارآمد در بخشهاي دولتي و غيردولتي و با تأكيد بر خوداتكايي بهگونهاي عمل كند كه كشور در توليد تجهيزات و خدمات فني و مهندسي سرآمد منطقه باشد.

 

راهبرديهاي وزارت نيرو

1- تقويت توان و ارتقاء سطح سياستگذاري و برنامهريزي با تأكيد بر:

1-1-  گسترش تعاملات و ارتقاء مشاركت ذينفعان در امر سياستگذاري و برنامهريزي

1-2-  تدوين، تصويب و اجراي قوانین جامع آب و برق کشور و بهروزرسانی آنها

1-3-  تدوین و استقرار برنامههای جامع آب و انرژی کشور

1-4-  ایفای نقش اساسی در تدوین برنامههای آمایش سرزمین

1-5-  اصلاح نظام برنامهریزی عملیاتی و مدیریت طرحها و پروژهها

1-6-  اعمال مدیریت بهم پیوسته آب در سطح ملی و حوضههای آبریز

1-7-  استقرار و ارتقاي نهاد سياستگذاري، برنامهريزي و راهبري مؤثر آموزش، پژوهش و فناوري صنعت آب و برق و ايفاي نقش مؤثر در مراجع ذيصلاح

2- استقرار و ارتقاء نظام پايش، ارزيابي و كنترل عملکرد براساس برنامه استراتژيك

3- استقرار نظام قيمتگذاري، اصلاح شيوه نرخگذاري و سادهسازي ساختار تعرفهاي خدمات با رويکرد تشکيل و استقرار نهادهاي تنظيم مقررات و داوري به منظور ارتقاء بهرهوري، استمرار خدمات و تحقق خوداتکايي مالي

4- گسترش مشارکت و حضور بخش خصوصی و تعاونی درصنعت آب و برق با تأكيد بر:

4-1-  انتقال مدیریت و مالکیت تأسیسات و سامانههای آب، آب و فاضلاب و برق و انرژی به بخشهای خصوصی و تعاونی

4-2- بهبود فضای کسب و کار و تشویق بخش خصوصی و پشتیبانی از آنها به منظور سرمایهگذاری در صنعت آب و برق

4-3- ساماندهي و توسعه بازارهای آب و برق

4-4-  حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی در جهت ارتقاء سطح کیفیت، کاهش قیمت تمامشده و زمان ارائه خدمات

4-5-  استقرار نظام ارزیابی عملکرد بنگاههای خصوصی و تعاونی

4-6-  جلوگیری از شکلگیری انحصار

4-7-  تدوین و اعمال استانداردهای اجباری در صنعت آب و برق

5-  نهادینهکردن نظام مشتریمداری و حمایت از حقوق مشترکین با تأکید بر:

5-1-  بهرهگیری از فناوریهای جدید و اصلاح فرآیندهای موجود

5-2-  استقرار نظامهای پاسخگویی و پایش رضایت مشتریان

5-3-  بهبود شاخصهای کیفیت و کاهش قیمت تمامشده خدمات صنعت آب و برق

6- ارتقاء مدیریت عرضه و تقاضا و اصلاح الگوی مصرف آب و برق با تأکید بر:

6-1-  ارتقاء بهرهوری و استقرار نظام سنجش بهرهوری آب و برق

6-2-  اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی

6-3-  تدوین و اجرای استانداردهای مصرف آب و برق

6-4-  پایداری و تعادلبخشی در عرضه و تقاضای آب با هدف کاهش بیلان منفی

6-5-  برقراری تعادل منطقهای بین عرضه و تقاضای برق

6-6-  توسعه سامانههای هوشمند در مدیریت و بهرهبرداری شبکههای آب و برق

6-7-  اصلاح نظام قیمتگذاری آب و برق

6-8-  ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهیهای عمومی مصرف آب و برق

7- ارتقاء سطح کارآمدی صنعت برق کشور با تأکید بر:

7-1-  توسعه ظرفيتهاي توليد، انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي مصرف مديريت شده و نوسازي و بهينهسازي آنها

7-2-  افزایش بهرهوری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاهها

7-3-  کاهش تلفات در شبکههای برق در جهت نیل به سطح بهینه

7-4-  ارتقاء توانمندی در تولید برق از انرژیهای نو وتجدیدپذیر

7-5-  سازگاری زیستمحیطی و ارتقاء ایمنی در فعالیتهای صنعت برق

7-6-  توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در طرحها و پروژههای صنعت برق

8- ارتقاء سطح كارآمدي بخش آب، استقرار و نهادینهسازی نظام بهرهبرداری، تخصیص، حفاظت و نگهداري از منابع و تأسیسات آبی با تأكيد بر:

8-1-  بازچرخانی و استفاده مجدد از آب و توسعه بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف

8-2-  ارتقاء آگاهیهاي عمومی جهت حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آب

8-3-  اولویت در توسعه و بهرهبرداری از منابع آبی مرزی و مشترک

8-4-  اصلاح و بهبود ساختار تخصیص منابع آب و ایجاد نظام حسابداری ملی آب

8-5-  توسعه و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای برقآبی کشور

9- ارتقاء سطح کارآمدی بخش آب و فاضلاب در تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و تصفیه فاضلاب با تأکید بر:

9-1-  تدوین و پیادهسازی نظام جامع بهرهبرداری و پایش کمی و کیفی آب شرب و بهداشتی و اعمال استانداردها و مقررات لازم برای جلوگیری از ورود آلایندهها به محیطهای پذیرنده طبیعی

9-2-  بهرهگیری از سیستمهای هوشمند در مدیریت و بهرهبرداری از شبکه توزیع

9-3-  برنامهریزی و اجرای طرحهای عملیاتی کاهش تلفات و آب بدون درآمد

9-4-  اصلاح، بازسازی، نوسازی و علاجبخشی تأسیسات، تجهیزات و شبکههای فرسوده آب و فاضلاب

9-5-  تنوع بخشی به سامانههای تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی و بهرهگیری از آبهای غیرمتعارف

9-6-  توسعه سامانههای جمعآوری، تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب

ارتقاء سطح دانش، پژوهش و فناوری در صنعت آب و برق با تأکید بر:

10-1-  استقرار مدیریت دانش و مدیریت دانشمحور در بخشهای وابسته

10-2-  گسترش پژوهشهای کاربردی و توسعهای و ارتقاء سطح تحقیق و توسعه

10-3-  توسعه همکاریهای مشترک با سازمانهای مردمنهاد و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

10-4-  تجاریسازی و مأموریتگرا کردن تحقیقات و نوآوریها و حمایت از مالکیت معنوی

10-5-  توسعه و تقویت مستمر سختافزاری و نرمافزاری مراکز آموزشی و تحقیقاتی صنعت آب و برق

10-6-  ایجاد نظام پایش تحولات علمی و فناوری مرتبط با صنعت در سطح بینالملل

10-7-  شناسایی فناوریهای نوین و انتقال و بومیسازی فناوریهای دارای مزیت نسبی

10-8-  ارتقاء نظام آموزشهاي عمومي، تخصصي و مديريتي

10-9-  توسعه شبكه خبرگان، نخبگان و متخصصين

11-  توسعه منابع انسانی صنعت آب و برق با تأكيد بر:

11-1-  ظرفیتسازی، آموزش و توسعه توانمندیهای منابع انسانی

11-2-  اصلاح و ارتقاء نظام جذب و نگهداشت منابع انسانی

11-3-  اصلاح و ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی

11-4-  ارتقاء جایگاه مادی و معنوی متخصصان صنعت آب و برق

11-5-  استقرار نظام پروانه صلاحيت حرفهاي

11-6-  ارتقاء و توسعه نظام تأمين و پرورش مدير

12- توسعه روابط بینالملل و حضور مؤثر در مجامع، نهادها و تصمیمگیریهای منطقهای و جهانی و ارتقاء سطح همکاری و همافزایی برای تأمین منافع ملی

13- توسعه مبادلات آب و برق و صادرات تجهيزات و خدمات فنی و مهندسی با تقویت مؤلفههای رقابتپذیری ملی و بینالمللی و استفاده از مزیتهای نسبی و خلق مزیتهای رقابتی پایدار

14-  تنوع بخشي به منابع مالی و تقویت توان مالی بخشهای آب و برق با تأكيد بر:

14-1-  جذب سرمایههای داخلی و خارجی

14-2-  حمایت از تأسیس بانک تخصصی غیردولتی نیرو

15-  وسعه و استقرار نظام جامع و فراگير اطلاعات مديريت و ارتقاء سطح امنيت و كارآمدي آن

16- توسعه مديريت خطرپذيري و بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق با رويكرد استمرار اراية خدمات و كاهش آسيبپذيري منابع و تأسيسات با تأکید بر:

16-1- تعمیم ضوابط و دستورالعملهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در طراحی، ساخت و بهرهبرداری از تأسیسات صنعت آب و برق

16-2-  طراحی و پیادهسازی نظامهای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

16-3-  آگاهسازی و توسعه فرهنگ مقابله با بحران

 

راهبرديهاي بخش آب

1- اعمال مديريت بهمپيوسته آب در سطح ملي و حوضة آبريز با رعايت اصول توسعه پايدار و هماهنگي متقابل بين بخشهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي و خدماتي

2- پايداري و تعادلبخشي در عرضه و تقاضاي آب با هدف كاهش بيلان منفي سفرههاي آب زيرزميني و افزايش شاخص كيفي آب

3- اعمال مديريت تقاضا و عملياتيسازي الگوي بهينه مصرف در بخشهاي مختلف مصارف و اعمال سياستهاي تشويقي و حمايتي

4- ارتقاء و استقرار ساختار سازماني بخش آب با رويكرد مديريت بههمپيوسته در حوضههاي آبريز

5- ارتقاء بهرهوري آب در بخش كشاورزي از طريق روشهايي نظير كمآبياري، اصلاح الگو و تركيب كشت، كاهش تبخير آب، كشت گلخانهاي و به ويژه الزامي نمودن استفاده از روشهاي نوين آبياري

6- اصلاح و بهبود ساختار تخصيص منابع آب كشور و ايجاد حسابداري ملي آب با هدف مديريت تقاضا و ارتقاء شاخص كارائي آب

7- استقرار نظام برنامهريزي، توسعه و بهرهبرداري از حوضههاي آبريز كشور سازگار با اقليم و شرايط حاصل از تغيير اقليم

8- اولويت در توسعه و بهرهبرداري بهينه از منابع آبي حوضههاي آبريز مرزي و مشترک و استقرار ساختارهاي حقوقي متناسب با آن

9- منظور نمودن ظرفيتهاي آبي و ارزش كامل اقتصادي، ذاتي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و زيستمحيطي آب در طرحهاي کالبدي و آمايش سرزمين

10- ارتقاء مشاركت ذينفعان در فرآيند برنامهريزي، اجرا، بهرهبرداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي با تأكيد بر ايجاد و توسعة نهادها و تشکلهاي مردمي

11- استقرار نظام قيمتگذاري آب براساس هزينه تمام شده با رويكرد ارتقاء بهرهوري و كاهش هزينههاي سرمايهگذاري و بهرهبرداري

12- استقرار نظام اولويتبندي طرحهاي آبي براساس الزامات مديريت بههم پيوسته منابع آب و تأکيد بر اتمام همزمان و تكميل چرخه طرحهاي چندمنظوره

13- توسعه سامانه فراگير پايش و ارزيابي منابع و مصارف و کنترل فرآيند بهرهبرداري و حفاظت از منابع آب از جنبههاي کمي و کيفي

14- پايش و مديريت اثرات تغييرات اقليمي بر منابع آب كشور

15- ظرفيتسازي، آموزش، توسعه و توانمندسازي مديريت و منابع انساني در بخش آب

16- تنوعبخشي به منابع مالي و تقويت توان مالي با تأکيد بر جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و مشاركت بهرهبرداران در مطالعه، اجرا و بهرهبرداري طرحهاي آبي

17- بازچرخاني و استفاده مجدد از آب با تأکيد بر جايگزيني پساب براي مصارف کشاورزي و فضاي سبز و تخصيص منابع با کيفيت براي شرب و بهرهبرداري از منابع آب نامتعارف به ويژه منابع آب شور دريا و درياچهها

18- استقرار مديريت دانشمحور و بهکارگيري علوم و فنآوري و تحقيقات روز در صنعت آب

19- انتقال مديريت و مالکيت تأسيسات آبي و برقابي به بخشهاي خصوصي و تعاوني در چارچوب قانون سياستهاي اصل 44

20- ارتقاء، استقرار و بازنگري نظام سنجش بهرهوري آب در تعامل با بخشهاي مرتبط و ذينفع

21- ارتقاء، استقرار و نهادينه کردن نظام بهرهبرداري، حفاظت و نگهداري از منابع و تأسيسات آب كشور

22- توسعه و تدوين برنامههاي بهرهبرداري تلفيقي از منابع آب سطحي، زيرزميني و نامتعارف

23- ارتقاء و استقرار نظام پايش و ارزيابي عملکرد بر اساس برنامه استراتژيک بخش آب

24- استقرار و ارتقاء مديريت دانش در فرآيند مديريت سازهاي و غيرسازهاي منابع آب

25- ارتقاء نظام آموزش عمومي و تخصصي آب در كشور و گسترش پژوهشهاي كاربردي

26- توسعة مديريت خطرپذيري (ريسك) و بحران جهت جلوگيري از نقصان در كميت و كيفيت منابع آب با تأكيد بر مديريت خشكسالي، سيل و تغييرات اقليمي

27- تدوين، تصويب و اجراي قانون جامع آب کشور

28- ارتقاء آگاهي عمومي جهت حفاظت و بهرهبرداري بهينه از منابع آب

29- بهكارگيري روشهاي نوين استحصال آب

30- هماهنگي در امر مديريت مؤثر حفاظت خاك، گياه و تغذيه منابع آب با انجام اقدامات برنامهريزي شدة آبخيزداري با همكاري با سازمانهاي ذيربط

31- توسعه و بهرهبرداري بهينه از ظرفيتهاي آبي كشور در راستاي استفاده از انرژي برقآبي هماهنگ با تأمين نياز ساير بخشهاي مصرف

32- ايجاد و توسعة نظامهاي فني، حقوقي و مبادلة آب در چارچوب کنوانسيونهاي ذيربط بينالمللي با لحاظ نمودن ظرفيتهاي منابع آبي و آب مجازي در راستاي توسعه امنيت آبي کشور

33- ارتقاء نظام مشتريمداري و حمايت مناسب از حقوق مشتركين با بهرهگيري از فناوريهاي جديد و اصلاح فرآيندهاي موجود

34- توسعة صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي بخش آب به كشورهاي منطقه و جهان

35- تلاش ويژه در جهت دستيابي به دانش و مديريت تحولات آب و هوايي نظير يونيزاسيون جو، روش نوين باروري ابرها و ... از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي خاص

36-ساماندهي و توسعه بازارهاي محلي آب

37- تأمين بخشي از آب شيرين مورد نياز از طريق بازيافت حرارت در نيروگاههاي حرارتي

38- حفظ، احياء و بهرهبرداري پايدار از سازههاي تاريخي آبي

 

راهبرديهاي بخش برق و انرژي

1- بهبود فضاي کسب و کار، توسعه خصوصيسازي و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني در حوزه برق و انرژي:

1-1-  ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني

1-2-  حداقل نمودن فعاليت­هاي تصدي بخش دولتي

1-3-  ارتقاء بهرهوري در فرآيند خصوصيسازي

1-4-  تسهيل در سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد بانك نيرو

1-5-  حمايت از توسعة صادرات کالا و خدمات فني-مهندسي برق

1-6-  استقرار سازوکار اقتصادي- تجاري براي استفاده از قابليتها و فرصت­هاي ICT و نظاير آن در صنعت برق

2- بهبود فرآيند سياستگذاري در بخش برق و انرژي:

2-1-  تهيه و تدوين برنامة جامع انرژي كشور

2-2-  اعمال حاكميت و نظارت بر فعاليتهاي بخش

2-3-  گسترش تعاملات در امر سياستگذاري و برنامهريزي

3- ارتقاء و توسعة نظام مديريت تقاضا و اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف با رويكرد كاهش شدت انرژي در كشور:

3-1-  جلب مشاركت مردم به منظور استفاده بهينه از برق

3-2-  توسعه شرکتهاي خدمات انرژي غيردولتي در جهت بهينهسازي مصرف

3-3-  تغيير در نظام پرداخت يارانههاي برق، باتوجه به قانون هدفمندکردن يارانهها

3-4-  حمايت از توسعه حمل و نقل برقي

3-5-  توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقي

3-6-  حمايت از مراكز پژوهشي و صنايع مرتبط به منظور توسعة فناوريهاي جديد در راستاي كاهش مصرف انرژي

3-7-  اصلاح ساختار موجود جهت اعمال مديريت تقاضا و كاهش شدت انرژي

3-8-  توسعة سامانة هوشمند شبكة برق

3-9-  استقرار نظام قيمتگذاري برق بر مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار برق

3-10- ساده­سازي تعرفه­هاي برق

4- اصلاح نظام مالي، تنوعبخشي، توسعه و جذب منابع مالي مورد نياز براي توسعة صنعت برق:

4-1- به روزرساني ضوابط و مقررات به منظور تسهيل در تحصيل منابع درآمدي جديد براي صنعت برق به ويژه استفادة چندمنظوره از تأسيسات صنعت

4-2-  تنوعبخشي، مديريت بهينة منابع مالي و تقويت توان مالي بخش با تأكيد بر منابع غيردولتي و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي بخش برق و انرژي متناسب با برنامههاي توسعه

5- ارتقاء سطح تحقيق و توسعه و فناوري بخش برق و انرژي:

5-1-  هدايت و حمايت از مراکز تحقيقاتي داخلي و شركتهاي تحقيقاتي و يا مشاورهاي غيردولتي

5-2-  شناسايي و بررسي فرصتها و مزيتهاي بخش

5-3-  شناسايي، انتقال و بوميسازي فناوريهاي نوين و سازگار با محيطزيست

5-4-  افزايش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي توانمند و نهادينهسازي آن

5-5-  بازنگري در نظام تعريف و ارجاع پروژههاي تحقيقات کاربردي بخش

5-6-  مطالعه و بررسي کاربرد روش­هاي نوين انتقال و ذخيره­سازي برق از جمله: ابررسانا، سيستمهاي انتقال برق با ولتاژ خيلي بالا (EHV)، سيستمهاي انتقال برق فشار قوي با جريان مستقيم (HVDC)، سيستمهاي انتقال برق متناوب انعطافپذير (FACTS)، باطري­ها، هواي فشرده، هيدروژن و ...

6- توسعه ظرفيتهاي توليد، انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي مصرف مديريت شده و نوسازي و بهينهسازي آنها

7- افزايش بهرهوري توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاهها:

7-1-  توسعة کاربرد نيروگاههاي با بازده بالاتر و اعمال هزينههاي واقعي سوخت و هزينههاي زيستمحيطي در مناسبات مالي توليد و عرضة برق

7-2-  بهكارگيري فناوري مولدهاي پراكنده، با تأکيد بر توليد همزمان برق و حرارت و برودت

7-3-  استقرار سازوکار اقتصادي- تجاري در بهينه­سازي نيروگاهها

7-4-  استفاده از فناوري نوين و تجهيزات با راندمان بالا

7-5-  مديريت بهينه بهرهبرداري از نيروگاههاي برقآبي و افزايش هماهنگي آنها با توليد نيروگاههاي حرارتي

7-6-  تنوعبخشي در سوخت نيروگاهها و توسعة ظرفيتهاي قانوني براي اولويتبخشي به تأمين سوخت نيروگاهها

7-7-  استفاده از انرژي حرارتي نيروگاههاي مجاور يا داخل شهرها جهت مصارف منازل و واحدهاي صنعتي

8- توسعه مديريت و منابع انساني در بخش برق و انرژي:

8-1-  استقرار نظام پروانه صلاحيت حرفه­اي

8-2-  ارتقاء و توسعة نظام تأمين مدير و جانشينپروري در كليه سطوح صنعت برق

8-3-  ارتقاء و توسعة نظام يادگيري فردي و سازماني، با رويكرد مستندسازي و انتقال دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و توسعة نظام مديريت دانش

8-4-  ارتقاء و توسعة نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با اهداف صنعت برق

9- ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژي­هاي نو و تجديدپذير:

9-1-  تمرکز بر تحقيق و پژوهش و بومي­سازي فناوري در فعاليت­هاي مربوط به توليد برق از انرژي خورشيدي و بادي در کشور

9-2-  تخصيص درصد معين و فزايندهاي از اعتبارات تحقيقاتي به بوميسازي فناوريهاي مرتبط با انرژيهاي نو و تجديدپذير

9-3-  تعريف و اجراي پروژههاي نمونه در زمينه انرژيهاينو و تجديدپذير و تجاريسازي آنها

9-4-  بسترسازي، حمايت و جلب مشاركت بخش غيردولتي براي توسعة انرژيهاي نو و تجديدپذير

9-5-  جلب مشارکت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژيهاي نو و تجديدپذير

9-6-  تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور توسعه استفاده از انرژيهاي نو و تجديدپذير

10- توسعه مبادلات منطقهاي برق:

10-1-  برقراري مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزينههاي سوخت و محيطزيست براي توليد برق صادراتي

10-2-  حمايت از بخش خصوصي براي توسعه تجارت منطقه­اي برق با توجه به بازارهاي هدف و متناسب با ارزش افزوده ملي

10-3-افزايش ظرفيت تبادل برق با کشورهاي منطقه و رفع موانع توسعه ظرفيت­هاي تبادل سنکرون، متناسب با استانداردهاي جهاني

10-4-  اعطاي مجوز صادراتي به توليدکنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير

11- کاهش تلفات در شبکههاي برق، در جهت نيل به سطح بهينه:

11-1- اصلاح مقررات و ضوابط و توسعة سامانههاي مناسب جهت جلوگيري از استفاده غيرمجاز از برق در شبکههاي فشار ضعيف

11-2-  استقرار سازوکار اقتصادي- تجاري در فعاليتهاي کاهش تلفات و هوشمندسازي شبکه

11-3-  هماهنگي در طراحي و توسعة شبکههاي فوقتوزيع و توزيع برق

11-4-  اصلاح معماري شبکههاي توزيع

11-5-  مديريت بهينه سطح روشنايي معابر در طول مدت شبانه­روز

12- ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگويي مناسب به نيازها و انتظارات ذينفعان و بهبود شاخصهاي كيفيت خدمات به‌‌ منظور احقاق حقوق شهروندي، تكريم مردم و ارتقاء رضايت آنان

13- ارتقاء سطح کارآمدي و امنيت اطلاعات در بخش:

13-1- استفاده بهينه از دستاوردهاي نوين فناوري اطلاعات جهت حفظ امنيت و پايداري منابع اطلاعاتي و سيستمهاي عملياتي صنعت برق

13-2- استفاده بهينه از ظرفيتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت برق جهت ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور

13-3- ايجاد ارتباط ساختاري مناسب بين مراکز تصميمسازي و بخش فناوري اطلاعات

13-4- استقرار و توسعه سيستمهاي يکپارچه اطلاعات مديريت

13-5- توسعه نرمافزارها و بانکهاي اطلاعاتي

13-6- تقويت و توسعه زيرساختهاي مخابراتي صنعت برق جهت پاسخگويي به نيازهاي روزافزون حياتي و اختصاصي اين صنعت

14- سازگاري زيست محيطي و ارتقاء ايمني در فعاليتهاي صنعت برق:

14-1-  ارتقاء سطح ايمني و سلامتي شهروندان در مقابل خطرات و مسائل زيستمحيطي صنعت برق

14-2- الزامينمودن نصب سيستم زمين در كليه تأسيسات صنعت برق و مشتركين

14-3- ارتقاء و توسعه نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

14-4- تهيه طرح جامع زيستمحيطي فعاليتهاي صنعت برق

14-5- ايجاد سامانههاي پايش و کنترل آثار زيستمحيطي بخش

15- تقويت قدرت بازدارندگي و کاهش آسيب پذيري بخش با رويكرد استمرار ارائه خدمات:

15-1-  آگاهسازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران

15-2- طراحي و پيادهسازي نظامهاي پدافند غيرعامل و مديريت بحران و خطرپذيري (ريسك)

15-3- برقراري تعادل منطقهاي بين عرضه و تقاضاي برق و ايجاد شبكههاي حلقوي

15-4- تنوعبخشي به منابع اوليه انرژي و فناوريهاي توليد برق

15-5- حصول اطمينان از تأمين سوخت نيروگاهها

16-  توسعه نظام مديريت پروژه و مهندسي ارزش در طرحها و پروژههاي صنعت برق

17-  بهروز كردن قوانين مربوط به صنعت برق بهويژه براي مديريت بهينه حريم تأسيسات و شبكهها

18-  اصلاح و ارتقاء نظام ارزيابي عملكرد كاركنان، مديران و سازمان با رويكرد توسعة نظام مديريت عملكرد برمبناي برنامة استراتژيك بخش

 

راهبردهاي بخش آب و فاضلاب

1-  تدوين و استقرار برنامه جامع و دستيابي به شاخصهاي كمي و كيفي ملي و بينالمللي آب و فاضلاب در جهت ارتقاء سلامت ملي و بهداشت عمومي و برنامهريزي جهت بهرهمندي و برخورداري كلية آحاد جامعه از خدمات آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب با رعايت برنامه جامع آب كشور

2-  برنامهريزي ارتقاء و افزايش سهم تخصيص آب شرب و تهية برنامه جامع تعيين حرايم حفاظت كمي و كيفي و زيستمحيطي و بهداشتي محدودههاي منابع آبي شرب براي نيازهاي يك دورة حداقل 25 سالة آتي كشور

3-  توسعه سامانههاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب، بازچرخاني و استفاده از پساب با کيفيتي متناسب با نوع مصرف، محيط پذيرنده و مكانيزم بازار در راستاي حفاظت كمي و كيفي منابع آب و محيطزيست

4-  تدوين و پيادهسازي نظام جامع بهرهبرداري و پايش كمي و كيفي منابع آب در بخش آب شرب (به ويژه نيترات) و بهداشتي و اعمال استانداردها و مقررات لازم براي جلوگيري از ورود آلايندهها و تخليه فاضلاب خام به محيطهاي پذيرنده طبيعي

5-  برنامهريزي و اجراي طرحهاي عملياتي كاهش تلفات و آب بدون درآمد

6-  توسعة مديريت خطرپذيري (ريسك) و بحران و پدافند غيرعامل در طراحي، ساخت و بهرهبرداري از تأسيسات با رويكرد استمرار اراية خدمات و كاهش آسيبپذيري سازهها و تأسيسات آب و فاضلاب و پيشگيري از نقصان در كميت و كيفيت آب شرب و پساب

7-  استقرار نظام قيمتگذاري بر اساس هزينه تمام شده، اصلاح شيوه نرخگذاري و سادهسازي ساختار تعرفهاي خدمات آب و فاضلاب با رويکرد تشکيل و استقرار نهادهاي تنظيم مقررات و داوري به منظور ارتقاء بهرهوري، استمرار خدمات و تحقق خوداتکايي مالي واحدهاي آب و فاضلاب

8-  ارتقاء مديريت عرضه، تقاضا و فرهنگ عمومي مصرف و طراحي و پيادهسازي الگوي بهينة مصرف آب شرب و بهداشتي در كشور

9-  ايفاي نقش اساسي در استقرار مراكز جمعيتي و صنعتي در برنامههاي آمايش سرزمين متناسب با ظرفيتها و محدوديتهاي منابع آبي كشور

10- برنامهريزي و اجراي طرحهاي عملياتي به منظور اصلاح، بازسازي، علاجبخشي و نوسازي تأسيسات، تجهيزات و شبكههاي فرسودة آب و فاضلاب در طول دورة چشمانداز

11- ارتقاء نظام مديريت طرحها و پروژهها با تأکيد بر اولويتبندي، تعميم شيوههاي اقتصاد مهندسي، اتمام طرحهاي نيمهتمام و بهرهبرداري مرحلهاي از طرحها در طول دوران ساخت و اجرا

12- بازنگري و متناسبسازي ساختار حاکميتي و تصديگري بخش آب و فاضلاب به منظور تقويت سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت، مديريت اجرايي، ساماندهي مديريت و انتقال مالکيت دارائيها در راستاي اهداف سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي با رويکرد ظرفيتسازي و ايجاد و حمايت تشکلها و بنگاههاي تخصصي خدماتي بخش

13-  ارتقاء رضايت مشتركين و احقاق حقوق خدمتگيرندگان از طريق استقرار نظامهاي پاسخگويي به مشتركين، ارتقاء بهرهوري، بهبود شاخصهاي كيفيت خدمات، توانمندسازي کارکنان و کاهش قيمت تمام شده خدمات بخش آب و فاضلاب

14-  تنوعبخشي به سامانههاي توليد و توزيع آب شرب و بهداشتي و بهرهگيري از آبهاي غيرمتعارف (مانند جمعآوري آب باران، استفاده از رطوبت هوا، ايستگاههاي توزيع آب، آبشيرينكنها، بستهبندي آب، سيستمهاي دو شبكهاي، تفكيك آب مصارف مختلف و ...)

15- تأمين، تجهيز و تنوعبخشي به منابع مالي با تأکيد بر منابع غيردولتي و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي، متناسب با برنامههاي توسعه بخش آب و فاضلاب

16-  بهرهگيري از سيستمهاي هوشمند در مديريت و بهرهبرداري از شبكة توزيع

17- ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با نيازهاي تخصصي و مديريتي بخش آب و فاضلاب

18-  استقرار و ارتقاء نظام پايش، ارزيابي و کنترل عملکرد بر اساس برنامه استراتژيک بخش

19- استقرار و توسعه فناوريها و روشهاي نوين در بخش، بهويژه در فرآيند تصفيه آب و فاضلاب در راستاي ارتقاء شاخصهاي بهداشتي و اقتصادي

20-  ارتقاء نظام آموزش عمومي، تخصصي و مديريتي آب و فاضلاب و سطح فناوري و گسترش پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي

21-  استقرار نظام کنترل کيفي، بازرسي فني و تضمين کيفيت کالا، تجهيزات و خدمات مورد استفاده در بخش آب و فاضلاب

22-  ارتقاء و استقرار نظام جامع و فراگير (اطلاعاتي و ارزيابي) متحدالشكل عملكرد فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي در سطح واحدها و بنگاههاي خدماتي آب و فاضلاب كشور (نظام يكپارچه كنترل و مديريت صنعت آب و فاضلاب كشور) به منظور تقويت نظام پايش، ارزيابي و تصميمگيري

23-  توسعه و ارتقاء سطح کمي و کيفي مهارتهاي مديريتي، مشاورهاي، اجرايي و ساخت داخلي و خودکفايي صنعتي متناسب با نيازهاي ملي با تأکيد بر اعمال برنامههاي هدايتي و حمايتي صنايع پشتيبان

24-  استقرار و نهادينهسازي مديريت دانش در راستاي مستندسازي و انتقال دانش و تجارب و توسعة يادگيري در بخش

25-  بسترسازي و تدوين برنامههاي عملياتي براي اجرا و ارتقاء مقررات ملي ساختمان مرتبط با بهينهسازي تأسيسات و تجهيرات داخلي آب و فاضلاب واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني و نيز عملياتيشدن تفكيك انشعاب آب در مجتمعهاي مسكوني

26- توسعه صادرات خدمات فني، مهندسي، تجهيزات آب و فاضلاب و آب بستهبندي و حضور در بازارهاي بينالمللي با رويكرد تقويت و حمايت بخش خصوصي

 

راهبرديهاي بخش آموزش، پژوهش و فناوري

1-  استقرار و ارتقاء نهاد و نظام سياستگذاري، برنامهريزي و راهبري مؤثر آموزش، پژوهش و فناوري صنعت آب و برق و ايفاي نقش مؤثر در مراجع مرتبط

2-  تنوع بخشي به منابع مالي داخلي و خارجي بخش از طريق ايجاد بستر قانونی، تخصيص درصدی از درآمدهای عملياتی و بودجة عمرانی و خريدهای خارجی و صدور خدمات، مديريت بهينه هزينهها، ارتقاء بهرهوری و تسهيلات حمايتي

3-  افزايش تعامل بخش با صنعت آب و برق و ارتقای توان پاسخگويی به تحولات محيطي و نيازهاي صنعت و معرفی کارآمد بخش

4-  ارتقاء جايگاه مادی ومعنوی متخصصان بخش

5-  تجاريسازي و مأموريتگرا كردن پژوهش و حمايت از مالکيت معنوی و توليدکنندگان دانش فنی

6-  توسعه و حضور فعالتر در بازار داخلي و خارجي خدمات آموزشي، پژوهشي و فناوري بخش از طريق:

6-1-  برقراري نظامهاي كنترل و قانوني به منظور الزام پيمانكاران و مشاوران به رعايت استانداردها و استفاده از منابع انساني آموزشديده و داراي گواهي صلاحيت

6-2-  حضور فعال بخش در قراردادهاي بينالمللي صنعت آب و برق

6-3-  معرفي دانش فني و ثبت و فروش حق امتياز

6-4-  تقويت توانمنديها و مهارتهاي بازاريابي و بازارسازي به منظور معرفي ظرفيتهاي بخش و حضور مؤثر در بازار

7-  توسعه همكاريهاي مشترک با سازمانهاي مردمنهاد و مراکز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي از طريق:

7-1-  تعريف و اجراي پروژههاي تحقيقاتي ملي و بينالمللي مشترک

7-2-  توسعه و انتقال فناوري

7-3- ايجاد مراکز پژوهشي منطقهاي و بينالمللي

7-4-  ايجاد و توسعه شبكههاي ارتباطي با پاركهاي علمي و فناوري

7-5-  تأسيس مراكز مشترک آموزشي در منطقه

8-  بههنگامسازي آموزشهاي مرتبط با فناوريهاي جديد

9-  ايجاد نظام پايش تحولات علمي و فناوري مرتبط با صنعت در سطح بينالملل

10- ايفاي نقش مؤثر در نقشه راه فناوريهاي جديد و انتقال و بوميسازي آنها

11- توسعه آموزش، پژوهش و فناوري در زمينه زيستمحيطي، اجتماعي، مديريتي، مصرف بهينه، رعايت استانداردها و ايمني مرتبط با صنعت آب و برق

12- طراحی و استقرار نظامهای کنترل و تعالی سازمانی در سطح واحدها و پروژههای آموزش، پژوهش و فناوری

13- بسترسازي و حمايت از توسعه بخشهاي غيردولتي فعال در حوزه آموزش، پژوهش و فناوري

14- تسهيل و تقويت فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش آشکار از طريق اعمال مديريت دانش و توسعه مديريت دانشمحور در صنعت آب و برق

15- ايجاد تسهيلات جهت حضور مؤثر و عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش در مجامع و نهادهاي بينالمللي

16- توسعه و تقويت مستمر سختافزاري و نرمافزاري مراکز آموزشي و تحقيقاتي صنعت آب و برق

17- توسعه و تعميق آموزش و پژوهش فناوريهاي كليدي

18- توسعه شبکه خبرگان، نخبگان و متخصصين (حقيقي و حقوقي)

19- ارتقاء آگاهيهاي عمومي مرتبط با حوزههاي تخصصي صنعت آب و برق به ويژه اصلاح الگوي مصرف

20- بسترسازي براي بروز خلاقيت و نوآوري از طريق بکارگيري نظامها، آموزشها و ابزارهاي مرتبط و حمايت از نوآوران

 

راهبرديهاي بخش پشتيباني صنعت آب و برق

1- حمايت از بخش خصوصي در جهت توسعه، تنوع، ارتقاء كيفيت و كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي و نيل به خوداتكائي افزونتر كشور در صنعت آب و برق

2-  تنوعبخشي و افزايش منابع مالي بخش از طريق ايجاد بستر قانوني و جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي

3- تشويق و ترغيب بخش خصوصي بهمنظور توسعه سرمايهگذاري در فعاليتهاي پشتيباني صنعت آب و برق و افزايش مشاركت آن بخش متناسب با اولويت‌‌هاي وزارت نيرو

4- استقرار ساختار سازماني مناسب براي بخش پشتيباني صنعت آب و برق در ساختار كلان وزارت نيرو بهمنظور اعمال مديريت يكپارچه و منسجم

5-  توسعه صادرات كالاها و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق

6-  استفاده از ظرفيتهاي قانوني بهمنظور مشاركت با بخش خصوصي در فناوريهاي نوين و سرمايهگذاريهاي پر خطر مورد نياز صنعت آب و برق

7-  جهتگيري به سمت تبديل اعتبارات طرحها به وجوه اداره شده و اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي جهت خروج دولت از فعاليتهاي تصديگري

8-  ايجاد تعادل منطقي بين توليد داخلي و واردات كالاها و خدمات مورد نياز بهمنظور ارتقاء فنآوري، كيفيت كالا و خدمات، كارآئي و خوداتكائي بنگاههاي بخش پشتيباني

9-  توسعه رقابت و جلوگيري از شكلگيري انحصار در صنايع پشتيباني بخش آب و برق

10-  حمايت از انتقال و بوميسازي فناوريهاي نو مورد نياز و بهكارگيري فناوريهاي داراي مزيت نسبي بالا

11-  جذب مشاركت خارجي بهصورت سرمايهگذاري مشترك با هدف روزآمدي مستمر فناوري، توسعه بازار، ارتقاء مديريت و مشاركت با دارندگان نشانهاي تجاري معتبر

12-  ارتقاء همكاري، همگرائي و همافزائي بين بخش پشتيباني، مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و خارجي و صنعت آب و برق

13-  تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ارتقاء كيفيت محصول و برقراري نظام كنترل كيفي و تضمين

14-  تقويت مؤلفههاي رقابتپذيري ملي و بينالمللي در بخش با استفاده از مزيتهاي نسبي و خلق مزيتهاي رقابتي پايدار

15-  شناسایی ظرفیتها و روشهای جدید برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز صنعت آب و برق برای شرایط اضطراري و ويژه

16-  تأسيس بانك تخصصي غيردولتي صنعت آب و برق

17-  توسعه نظام سنجش و پايش رضايت مشتریان و ذينفعان در سطح ملي و بازارهاي صادراتي

18-  کمک به ايجاد و توسعة تشكلهاي بخش خصوصي/ صنعتي و همکاری و تقويت آنان در امر بازاريابي بينالمللي و توسعة صادرات

19-  استقرار و توسعه نظام ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان، پیمانکاران و مشاوران

20-  كمك به ارتقاء فرهنگ مصرف بهينه با افزايش بهرهوري تجهيزات صنعت آب و برق

21-  استقرار و توسعة سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت در بخش پشتیبانی صنعت آب و برق

 

راهبردهاي حوزه منابع انساني

استراتژيهاي عام صنعت آب و برق

1- طراحي و استقرار نظام جامع برنامهريزي منابع انساني در صنعت آب و برق بهمنظور پيشبيني، شناسايي و تأمين نيروهاي متخصص

2- تعيين و پايش شاخصهاي کلان كيفيت و تخصص نيروي انساني مورد نياز شرکتهاي مشمول واگذاري توسط ستاد صنعت آب و برق و عدم دخالت در فرآيند اجرايي جذب نيروي انساني شرکتهاي واگذار شده

3- استقرار نظام يكپارچه جبران خدمات صنعت آب و برق به منظور حفظ و نگهداشت منابع انساني و ارتقاء جايگاه مادي و تخصصي آنان با تأكيد بر:

-  تعادلبخشي ميان هزينه زندگي و ميزان درآمد با رويكرد ارتقاء سطح معيشتي كاركنان و عادلانهشدن پرداختها

-  اصل برابري پرداختها در شرايط كار، محيط و ساير عوامل برابر اعم از عوامل شغلي و شرايط شاغل با تأكيد بر ارشديت، شايستگي، مهارت و ارزيابي عملكرد

-  حفظ منافع كارفرما و كاركنان با رعايت عوامل اثرگذار

4-  استقرار نظام توسعه و بهبود شايستگيهاي مديران با تأكيد بر ايجاد كلينيكهاي مديريتي و آموزشهاي مهارتي مديريت

5-  آموزش و توسعه قابليتها و توانمنديهاي منابع انساني صنعت آب و برق در قالب استانداردهاي شغلي و آموزشي

6-  تقويت و ارتقاء توان علمي و قابليتهاي برنامهريزان و مجريان آموزش

7- توسعه بستر، ارتقاء عوامل انگيزشي و رفع موانع بهمنظور استفاده بهينه از تواناييها و شايستگيهاي كاركنان در زمينههاي آموزشي و پژوهشي

8-  توسعه تسهيلات و توانمنديها و تقويت زيرساختهاي لازم در جهت تقويت نقش كاركنان در مجامع ملي و بينالمللي و همگامسازي صنعت آب و برق با فناوريهاي روز دنيا

9-  توسعة مديريت دانش در صنعت آب و برق

10- توسعه بهكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات براي برنامهريزي و اجراي آموزش، توسعه شبكه متخصصان و افزايش تعامل مؤثر اركان آموزش در صنعت آب و برق

استراتژيهاي خاص وزارت نيرو:

1-  ساماندهي و ارتقاء كيفيت جذب از طريق:

-   تسهيل و تسريع در فرآيند جذب

-  بهرهگيري از روشها و معيارهاي علمي و مراكز سنجش تواناييهاي منابع انساني در گزينش با توجه به استانداردهاي شغل و شاغل سطوح مختلف منابع انساني هر بخش

-   ايجاد فرصتهاي يكسان در جذب منابع انساني در فضاي رقابتي بهمنظور نيل به عدالت استخدامي با تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي بومي

2- توسعه و ارتقاء مستمر استانداردهاي شغلي و اولويت استفاده از نخبگان، متخصصان و كارآفرينان از طريق:

-   بهروزرساني و غنيكردن شغل و استانداردهاي انجام آن

-   شناسايي جايگاههاي تخصصي و تعيين مشاغل خاص (تخصصي و نخبهپذير)

-   تفكيك فرآيند جذب منابع انساني مورد نياز در مشاغل خاص (تخصصي و نخبهپذير) با تأكيد بر آزمونهاي مهارتهاي فردي و تخصصي

3- توسعه و استقرار نظام تأمين درونسازماني مبتني بر عدالت، شايستهسالاري و تناسب شغل و شاغل در صنعت آب و برق از طريق برنامهريزي پيشرفت شغلي

4- بازنگري، ارتقاء و توسعه نظام تأمين مديران

5- طراحي و استقرار نظام ارتقاء انگيزه فراگيري در کارکنان و يادگيري سازماني از طريق توسعه و تعميق نقش آموزشها در نظام ارزيابي عملكرد و پاداش

6-  ساماندهي كيفيت زندگي كاري (Quality of Work Life, QWL)كاركنان صنعت آب و برق

7- توسعه سيستم مديريت خدمات رفاهي با تأكيد بر بهبود و افزايش سهم برنامههاي رفاهي همهگير و مرتبط با خانوادههاي كاركنان

8- افزايش بودجههاي آموزشي و استفاده بهينه از آن با تأكيد بر نقش آن در ارزيابي عملكرد

9- توسعه زيرساختهاي لازم بهمنظور استقرار نظام مديريت عملكرد شامل زيرنظامهاي ارزيابي سازمان، مديران و كاركنان از طريق:

-  اصلاح و ارتقاء نظام ارزيابي عملكرد مديران با تأكيد بر افزايش سهم معيارها و شاخصهاي ارزيابي تحقق اهداف و استراتژيهاي سازماني، عملكرد گروهي و پيشرفت پروژهها

-  اصلاح و ارتقاء نظام ارزيابي عملكرد كاركنان بهمنظور توسعه شايستهسالاري، بهبود مستمر و پرداخت مبتني بر عملكرد

10- توسعة فرهنگ كار از طريق ايجاد محيطي صميمي، دانشمحور، همافزا، خلاق و بالنده براي پيشبرد اهداف سازمان به شيوهاي اثربخش

11- ارتقاء و توسعه نظام بيمه و بازنشستگي

 

راهبردهاي وظيفهاي حوزه ساختار و فرآيند

1-  بازنگري و متناسبسازي ساختار سازماني صنعت آب و برق با رويکرد كاهش رسميت، افزايش انعطافپذيري و چابکي سازماني به منظور:

-  پيادهسازي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي

-  افزايش مشارکت بخشهاي خصوصي، تعاوني و سازمانهاي محلي و مردمنهاد

-  توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق

-  پاسخگويي سريع و مناسب به تغيير و تحولات محيطي و فناوريهاي روز بهويژه فناوري اطلاعات

-  تمرکز و تقويت سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت کلان در حوزة حاکميت و عدم تمرکز در حوزة تصدي

-  بسترسازي مناسب براي مشارکت بخش خصوصي در تصميمسازي صنعت آب و برق

-  استقرار نهاد تنظيم مقررات و بازار

2-  کاهش سطوح عمودي سازماني، حذف موازيکاري و دوبارهکاري با هدف تسهيل و تسريع در فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري و توسعه اختيارات واحدهاي سازماني

3-  تمرکز و تقويت امور سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت کلان در امور آب با رويکرد مديريت بههمپيوسته منابع آب

4-  طراحي و استقرار سامانههاي مناسب در ارائه خدمات جهت ارتقاء پاسخگويي و رضايت مشترکين و ذينفعان

5-  طراحي و استقرار ساختارهاي سازماني ملي و فراملي در بخشهاي آب و برق متناسب با:

-  مديريت بهم پيوسته منابع آب در هر يک از حوضه‌‌هاي آبريز

-  اولويت در بهرهبرداري از منابع آبي مرزي و مشترك

-  مديريت منطقهاي شبکه برق

-  تثبيت ايران به عنوان مركز راهبري شبكة برق منطقه

6-  تمرکز و تقويت سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت کلان در بخش آموزش، تحقيقات و فناوري صنعت آب و برق

7-  طراحي و استقرار سامانههاي مناسب مديريت خطرپذيري (ريسك)، بحران و پدافند غيرعامل در حوزههاي حاکميتي و تصدي

8-  سازماندهي و تمرکز در امر سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت کلان بر فعاليتهاي واحدهاي مسئول در هر يك از حوزههاي:

-   انرژيهاي تجديدپذير و بهرهوري انرژي

-  بهرهوري آب

9-  متناسبسازي سا ختارها و فرآيندها جهت اجراي مناسب قانون هدفمندسازي يارانهها

10-  سازماندهي و ايجاد ساز و کار مناسب در حوزه حاکميتي وزارت نيرو جهت سياستگذاري، هدايت و حمايت از توسعه فعاليتهاي طراحي، مهندسي و ساخت داخل به ويژه در فناوريهاي نوين و صنايع پشتيبان صنعت آب و برق در بخش غيردولتي

11-  توسعه و ساماندهي واحدهاي متولي اصل 44 و خصوصيسازي بهمنظور حل و فصل مسائل شركتهاي واگذار شده و جلوگيري از اختلال در انجام مأموريتهاي اصلي وزارت نيرو

12-  طراحي و استقرار ساختار مناسب مديريت بينبخشي آب (کشاورزي، صنعت، معدن و جوامع) با رويكرد حفظ محيطزيست و توسعه پايدار

13-  سازماندهي و ايجاد سازوكار مناسب در حوزه حاكميتي براي سياستگذاري و اعمال نظارت بهمنظور صيانت از حقوق مردم، ارتقاء كيفيت، حفظ محيطزيست و ايمني و بهداشت حرفهاي در صنعت آب و برق

 

راهبردهاي حوزة خصوصيسازي

1-  توسعه ظرفيتهاي قانوني و تنظيم مقررات با تأكيد بر:

-   ايجاد و تسهيل فضاي رقابت قانونمند

-   تهيه، تصويب و ابلاغ استانداردهاي صنعت آب و برق

-   بهبود فضـاي كسب و كــار در صنعت آب و برق

-   حذف مجوزهاي غيرضرور و شفافسازي فرآيندهاي صدور پروانه سرمايهگذاري و فعاليت حرفهاي

2-  اولويت بخشي به برنامههاي خصوصيسازي ومشارکت بخش خصوصي در صنعت آب و برق با تأکيد بر:

-  واگذاري توام مالكيت و مديريت در بنگاههاي مشمول واگذاري

-  خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي بخش خصوصي و غيردولتي در حوزههاي مستثنيشده از واگذاري

-  اهتمام جدي در رعايت حقوق متقاضيان خريد سهام و دارائيها با انتشار بههنگام و جامع اطلاعات مالي، سهام و دارائيهاي مشمول واگذاري

-  تأکيد بر ضرورت استمرار عرضه کالاها و خدمات با پيشبيني شرايط لازم به هنگام واگذاري

-  بهکارگيري کليه ظرفيتهاي قانوني براي احقاق حقوق نيروي انساني بنگاههاي مشمول واگذاري و استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني براي جذب سهام ترجيحي و مديران

3-  دسترسي بدون تبعيض فعالان صنعت به زيربناهاي داراي انحصار طبيعي

4-  سياستگذاري بهمنظور جلب مشاركت فعال سرمايهگذاران بخش غيردولتي داخلي و خارجي در صنعت آب و برق

5-  آمادهسازي و توانمندسازي شركتهاي در حال واگذاري

6-  سياستگذاري حمايتي مبتني بر بازار از شركتهاي واگذار شده

7-  افزايش جذابيت سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در صنعت آب و برق از طريق كاهش ريسكهاي مربوطه

8-  كنترل و پايش بخشهاي داراي ويژگي انحصار طبيعي و حذف و جلوگيري از شكلگيري انحصار در ساير بخشها

9-   اتخاذ سياستهاي تشويقي در جهت ارتقاء بهرهوري در بخش خصوصي صنعت آب و برق

10-  ايجاد بسترهاي لازم براي تشكيل بانك خصوصي نيرو بهمنظور سرمايهگذاري و تأمين مالي فعاليت شركتهاي صنعت آب و برق

11-  ظرفيتسازي و توانمندسازي شركتها و نهادهاي بخش خصوصي بهمنظور اجراي موفق سياستهاي خصوصيسازي در صنعت آب و برق

12-  هدايت، حمايت و راهنمايي فني و مديريتي شركتهاي خصوصي صنعت آب و برق به منظور ارتقاء فني و بهبود كيفي و كمي خدمات به مشتريان

13-  پايش و ارزيابي مستمر كيفيت و كميت كالاها و خدمات عرضهشده در بازارهاي آب و برق براساس مقررات و استانداردهاي مصوب با تأكيد بر رعايت حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان

14-  نظارت بر حسن اجراي استانداردها و مقررات مصوب صنعت آب و برق

15-  پايش رفتار عوامل بازارهاي آب و برق بهمنظور جلوگيري از شكلگيري انحصار و يا تباني

16-  گسترش تعاملات و ارتقاء مشاركت نهادهاي بخش غيردولتي در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي مرتبط با خصوصيسازي در صنعت آب و برق

17-  سياستگذاري و توسعه زيربناهاي صنعت آب و برق (با تأكيد بر زيربناهاي داراي انحصار طبيعي)

18-  نظارت مستمر بر اجراي دقيق قانون اصل 44 در صنعت آب و برق

 

راهبردهاي حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-  تقويت و تمركز سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت كلان بر امور فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت آب و برق

2-  اصلاح ساختار و ارتقاء جايگاه واحدهاي سازماني متولي فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت آب و برق

3-  توسعة بهكارگيري نيروهاي متخصص و مجرب در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات

4-  طراحي و استقرار معماري اطلاعات جامع و يكپارچه صنعت آب و برق

5-  تحقيق و توسعه در زمينة فناوريهاي نوظهور و پيشرو حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات بهمنظور بوميسازي، تقويت و توسعه زيرساختها و سيستمهاي اطلاعاتي

6-  ارتقاء و توسعه ارائه خدمات الكترونيكي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت آب و برق

7-  ارتقاء مستمر امنيت  فضاي توليد و تبادل اطلاعات

8-  تدوين و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مكاني و آمار صنعت آب و برق

9-  استانداردسازي نظامهاي مديريتي، ابزارها، زيرساختها و كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت آب و برق

10-  استقرار و توسعه نظام مديريت پروژه و مهندسي ارزش در پروژههاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت آب و برق

    11-  تقويت و توسعة شبكه ارتباطي و مخابراتي به منظور تبادل دادهها و اطلاعات و هوشمندسازي شبكههاي صنعت آب و برق كشور

 

راهبردهاي حوزة مالي

1-  استفاده از منابع حاصل از واگذاريها (سهام يا دارائي) به منظور تنوعبخشي به منابع تأمين مالي و حمايت از سرمايهگذاري غيردولتي در صنايع آب و برق

2-  تنوعبخشي به روشهاي تأمين منابع مالي و سرمايهگذاري در صنعت آب و برق بر اساس اولويتها و لحاظکردن شاخصهاي مالي

3-  توسعه رويکرد تأمين مالي پروژهمحور و محدود کردن تأمين مالي شركتمحور

4-  ايجاد و گسترش بازارهاي آب و برق و بورس برق

5-  شفافسازي آثار خارجي مثبت (اجتماعي، زيستمحيطي، امنيتي و ...) پروژهها و جبران هزينههاي آن از محل منابع عمومي

6-  اصلاح نظام بودجهريزي شركتها متناسب با برنامههاي بلندمدت و با تأکيد بر بودجهريزي عملياتي

7-  استقرار نظام مديريت ريسك پروژهها و فعاليتها در شركتها

8-  تقويت رويکرد تنظيم قيمت بر اساس بازار رقابتي و شاخص هزينهيابي

9-  بهکارگيري رويکردهاي نوين حسابداري بهاي تمام شده و حسابرسي عملياتي در شرکتها

10-  افزايش جذابيت مالي براي سرمايهگذاري بخش غيردولتي بهمنظور پاسخگويي به تقاضاي مؤثر با تأكيد بر فناوريهاي سازگار با محيطزيست

11-  ارتقاء شاخصهاي مالي شرکتهاي صنعت آب و برق بهمنظور افزايش تعداد آنها در بورس

12-  ايجاد بستر مناسب براي دسترسي به بازارهاي مالي منطقهاي و جهاني و بهبود سهم تأمين مالي خارجي

13-  توسعه پوششهاي بيمهاي فعاليتهاي آب و برق و ايجاد نظام بيمه تخصصي و حرفهاي در صنعت آب و برق

14-  ايجاد بسترها و حمايتهاي اقتصادي مناسب براي تجارت بينالملل كالا و خدمات آب و برق

15-  تقويت و گسترش تعاملات با ذينفعان و مشاركت آنهادر سياستگذاريهاي مالي صنعت آب و برق

16-  ارتقاء نقش شاخصهاي مالي در ارزيابي عملكرد

 

راهبردهاي حوزة مشتركين

1-  ارتقاء و توسعة استانداردها و شاخصهاي کيفيت، ايمني، بهداشتي و زيستمحيطي خدمات آب و برق با تأكيد بر ارائه خدمات به موقع، مطمئن و بر مبناي قيمت تمامشده واقعي

2-  مهندسي مجدد فرآيندها، توسعه خدمات الكترونيكي و بهرهگيري از فناوريهاي نوين به منظور كاهش قيمت تمامشده و افزايش رضايت مشتركين

3-  اصلاح ساختار فروش خدمات و فراهمكردن امكان فروش عمده آب و برق

4-  تعديل حق اشتراك و ارائه گزينههاي متنوع براي نحوة دريافت آن نظير تسهيلات اعتباري بلندمدت بهمنظور جذب متقاضيان اشتراک خدمات صنعت آب و برق

5-  ارتقاء نظام مشتريمداري ( پاسخگويي به مشتركين و جلب مشاركت و پايش رضايت آنان) با طراحي و استقرار سامانه يكپارچه ارايه خدمات به مشتركين و ارتباط با آنان

6-   شفافسازي حقوق مشتركين و اصلاح نگرش مديران و كاركنان

7-  ايجاد بسترهاي مناسب جهت توسعة ارتباط و معاملات مستقيم بين خريداران و فروشندگان خصوصي آب و برق

8-  بيمهكردن مشتركين در مقابل حوادث ناشي از قصور عرضهكنندگان خدمات آب و برق

 

راهبردهاي حوزة توسعة صادرات

1- حفظ بازار و افزايش سهم صادرات خدمات فني و مهندسي و كالاها و تجهيزات صنعت آب و برق در بازارهاي بينالمللي

2- تقويت و توسعه ظرفيتهاي صادراتي در حوزه صنعت آب و برق با تأكيد بر يکپارچهسازي و تمرکز در سياستگذاري و نظارت بر همکاريهاي بينالمللي و فعاليتهاي صادراتي

3- ايجاد بسترهاي لازم براي رقابت موفق و نفوذ در بازارهاي بينالمللي با اولويت بازارهاي منطقهاي و همسايه

4- انجام هماهنگيهاي لازم به منظور ايجاد رقابت سالم و بر طرف نمودن رقابت مخرب در بازارهاي بينالمللي

5- استقرار نظام ارزيابي و رتبهبندي بنگاههاي صادراتي و كالاها و خدمات صنعت آب و برق به منظور حمايت از شركتهاي توانمند و فعال و جلوگيري از صادرات كالاها و خدمات فاقد كيفيت لازم و برخورد قانوني با صادركنندة متخلف

6- استفاده حداكثري از ظرفيتها و قابليتهاي سازمانهاي داخلي و بينالمللي فعال در امر توسعه صادرات

7- تجهيز و تقويت واحدهاي حاكميتي متولي همكاريهاي بينالمللي و توسعة صادرات

8- افزايش مشاركت بخش خصوصي در فرآيند تصميمسازي صادراتي صنعت آب و برق

9- صدور دانش فني و مديريتي و تأكيد بر بسترسازي لازم جهت واردات و بوميسازي دانش و فناوريهاي روز دنيا

10- بهرهگيري از مزيتهاي نسبي، ايجاد و ارتقاء سطح و توان مزيتهاي رقابتي صادرات خدمات فني و مهندسي و كالاها و تجهيزات صنعت آب و برق

11-  توسعه فعاليتها، تعاملات و همکاري با سنديکاها، اتحاديهها و تشکلهاي خصوصي صادراتي صنعت آب و برق

12- ايجاد همافزايي بنگاههاي فعال در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي و توليدات صنعت آب و برق (بهصورت كنسرسيومهاي موردي و دائمي)

13- توسعه فعاليتهاي مشترك بنگاههاي صادراتي داخلي و خارجي با اولويت دارندگان نشانهاي تجاري معتبر

14- تنوعبخشي به صادرات خدمات فني و مهندسي و صدور كالاها و تجهيزات صنعت آب و برق

15- بهرهگيري از توانمنديهاي بينالمللي در ايجاد و تقويت بخش تحقيق و توسعه (R&D)، مهارتافزايي و ارتقاء قابليتهاي تكنيكي بنگاههاي صادركننده صنعت آب و برق

16- ايجاد پاركهاي (واقعي و يا مجازي) صدور خدمات فني و مهندسي و تجهيزات و كالاهاي صنعت آب و برق با هدف برخورداري صادركنندگان، به ويژه واحدهاي كوچك و متوسط از پشتيبانيهاي مالياتي، گمركي، آموزشي، مشاورهاي، حقوقي، بانكي و بيمهاي

17- ايجاد هماهنگي لازم جهت توسعة تجارت الكترونيك و گسترش خدمات بانكي و بيمهاي صادرات محور مرتبط با صنعت آب و برق

 

راهبردهاي وظيفهاي حوزة روابط بينالملل

1-  بهبود و ارتقاء خلاقيت، نوآوري و رقابتپذيري در توسعه همکاريهاي بينالملل

2-  بسترسازي لازم براي تعاملات بينالملل و گسترش همکاريها با اولويت کشورهاي همسايه و منطقه

3-  گسترش تعاملات و مشاركت مؤثر و هدفمند در سازمانها، مجامع، نهادها و تصميمگيريهاي منطقهاي و بينالمللي و عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط در بخشهاي تخصصي آنها

4-  ارتقاء، تقويت و توسعه مراكز منطقهاي و بينالمللي مستقر در ايران

5-  افزايش سطح تعامل صنعت آب و برق با مراكز توانمند علمي، تحقيقاتي، تخصصي و مشاورهاي خارجي و بينالمللي و نهادينهسازي آن

6-   استقرار نظام جامع همکاريهاي بينالمللي در صنعت آب و برق

7-  همسوسازي و گسترش همکاريهاي بينالمللي متناسب با ظرفيتها، فرصتها و نيازهاي صنعت آب و برق

8-   مديريت دانش محور در فعاليتهاي بينالمللي از طريق:

-   فرآوري مستمر اطلاعات و دانش

-  شناسايي، مستندسازي، آشكار نمودن دانش ضمني و به اشتراكگذاري و انتقال اطلاعات و دانش مربوط به فعاليتهاي بينالمللي

-  ايجاد و ارتقاء پايگاه اطلاعات و دانش براي تقويت قدرت مذاكره

9-  توسعه برگزاري دورههاي آموزشي براي کارشناسان و مديران کشورهاي مرتبط

10-  ارتقاء نقش مديريتي وزارت نيرو در مبادلات و ترانزيت انرژي منطقه

11-  برقراري مناسبات قابل اتكا در تبادلات برق و حمايت از بخش خصوصي براي توسعه تجارت منطقهاي برق در جهت تبديل ايران به تأمينكننده و مركز مبادلات انرژي الكتريكي در بازارهاي منطقهاي و فرامنطقهاي

12-  ايجاد ظرفيتهاي لازم و تبادل مقاولهنامهها (پروتكلها) براي تعيين و احقاق حقوق كشور به منظور صيانت از حقابههاي موجود و استحقاقي منابع آبي مشترك

13-  توسعة سرمايهگذاري مشترك با ساير كشورها و استفاده از ظرفيتهاي مؤسسات پولي و مالي خارجي براي سرمايهگذاري در طرحهاي صنعت آب و برق

14-  اراية توانمنديها، قابليتها و كارآمدي صنعت آب و برق در حوزة بينالملل

 

راهبردهاي وظيفهاي حوزه روابط عمومي

1-  يکپارچهسازي در سياستگذاري و نظارت راهبردي بر فعاليت واحدهاي روابط عمومي صنعت آب و برق به منظور همسويي و همافزايي فعاليتهاي ارتباطي، اطلاعرساني، تبليغاتي و فرهنگي

2-  ارتقاء و توسعة زيرساختهاي مورد نياز روابط عمومي متناسب با اهداف حال و آتي صنعت آب و برق و نيازهاي فزاينده جامعه

3-  ارتقاء و توسعة ارتباطات رسانهاي داخلي و بينالمللي و تعامل منطقي و سازنده با رسانهها براي نيل به اهداف وزارت نيرو

4-  استقرار مديريت دانشمحور در فعاليتهاي روابط عمومي با تأکيد بر توسعه دانش مديران و کاركنان و بهكارگيري علوم و فناوريهاي روز

5-  تدوين و اجراي برنامههاي فرهنگي، هنري و آموزشي مناسب، با توجه به سطوح مخاطبان براي:
-  ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه جهت نيل به مصرف بهينه
-  ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به خدمات ارايه شده به جامعه در حوزة آب و برق

6-  برنامهريزي، راهبري و حصول اطمينان از توسعه ارتباطات دو سويه، سريع، آسان و مستند بين شركتها و سازمانها با مردم و ذينفعان از طرق مختلف با تأكيد بر استقرار و توسعة سامانههاي الکترونيکي

7-  انجام پيمايشهاي ملي و منطقهاي سالانه وافکارسنجي و اجراي طرحهاي پژوهشي در حوزه مسائل اجتماعي براي اطلاع از جايگاه صنعت آب و برق در افکار عمومي و انتخاب راهکارهاي مناسب در جهت ارتقاء اين جايگاه

8-  طراحي و استقرار سامانه مناسب مديريت ريسک (خطرپذيري و بحران) در حوزه روابط عمومي بهمنظور آمادهسازي واحدهاي روابط عمومي در مواقع بحران

9-  ظرفيتسازي و حمايت از تشکلهاي مردمنهاد (NGO) و ايجاد تعامل منطقي با آنها براي ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه نسبت به صنعت آب و برق و مسائل زيستمحيطي اين صنعت

10-  توسعة همكاري با وزارتخانهها و دستگاههاي فرهنگي و آموزشي براي درج مطالب و آموزههاي مربوط به صنعت آب و برق در توليدات فرهنگي و آموزشي

11-  اطلاعرساني توانمنديهاي فني- مهندسي صنعت آب و برق جهت توسعة حضور در فعاليتهاي برونمرزي

 

راهبرد حوزة مديريت بحران و پدافند غيرعامل

نهادينهسازي و اجراي اصول و ضوابط پدافند غيرعامل و مديريت بحران در صنعت آب و برق به منظور افزايش بازدارندگي، تداوم اراية خدمات در شرايط اضطراري، كاهش آسيبپذيري و ارتقاء پايداري در كلية تأسيسات و فرآيندهاي صنعت با تأكيد بر:

1- شناسايي و طبقهبندي تأسيسات و فرآيندهاي حياتي، حساس و مهم و آسيبپذير و تدوين و اجراي برنامههاي كوتاهمدت و بلندمدت

2- تدوين، بازنگري و اجراي استانداردها و ضوابط مديريتي و فني در سيستمها، فرآيندها و تأسيسات موجود و طرحهاي توسعه

3- تدوين، آموزش، فرهنگسازي و تمرين دستورالعملها و شرح وظايف كلية واحدها، مديران و كاركنان براي شرايط اضطراري و اطلاعرساني مؤثر به مردم

4- انجام پژوهشهاي مورد نياز در جهت دستيابي به راهكارهاي جديد كمهزينه، مؤثر و عملياتي در عرصة پدافند غيرعامل

 

دريافت فايل متن چشم انداز وزارت نيرو