پایگاه های اطلاعاتی > سامانه ثبت و پيگيري شكايات
رديف نام موضوع‌هاي مرتبط و قابل طرح آدرس سامانه
1 شركت سهامي مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير صرفاً برق http://www.tavanir.org.ir/samaat
2 شركت مديريت منابع آب ايران صرفاً آب (بجز موارد مرتبط با شبكه آب شرب داخل شهرها و روستاها) http://www.wrm.ir/SC.php?type=static&id=23
3 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور شبكه آب شرب داخل شهرها و روستاها https://cmp.nww.ir
4 حوزه ستادي وزارت نيرو كليه موضوعات، مشروط بر مطرح شدن در سامانه‌هاي فوق و عدم حصول نتيجه لازم http://bazres.moe.gov.ir