ارتباط با ما > سامانه ثبت و پيگيري شكايات
رديف نام موضوع‌هاي مرتبط و قابل طرح آدرس سامانه
1 شركت سهامي مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران - توانير  برق (شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توزيع برق) http://www.tavanir.org.ir/samaat
2 شركت مديريت منابع آب ايران  آب (بجز موارد مرتبط با شبكه آب شرب داخل شهرها و روستاها) http://www.wrm.ir/SC.php?type=static&id=23
3 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور آب (شبكه آب شرب داخل شهرها و روستاها) https://cmp.nww.ir
4 شركت توليد نيروي برق حرارتي  برق (نيروگاه‌ها) http://shekayat.tpph.ir
5 حوزه ستادي وزارت نيرو كليه موضوعات، مشروط بر مطرح شدن در سامانه‌هاي فوق و عدم حصول نتيجه لازم http://bazres.moe.gov.ir