تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

ارتباط با ما > پرسشهاي متداول

پرسش‌های متداول

استخدام در وزارت نيرو به چه صورت است؟
استفاده از خدمات سرباز نخبه در صنعت آب و برق چگونه است؟
انتقال از شركتهاي وابسته به وابسته تحت چه شرايطي امكان پذير مي باشند ؟
براي دريافت اطلاعات مربوط به برچسب انرژي چه بايد كرد؟
پژوهشگران چگونه میتوانند اولویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو را انجام دهند؟
تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به چه صورت است؟
خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران با چه شرايطي مي توانند در وزارت نيرو استخدام شوند؟
شرايط كارآموزي در وزارت نيرو چگونه است؟
كتابخانه وزارت نيرو چه امكاناتي به عموم ارائه مي دهد و شرایط استفاده از آن به چه صورت است؟
مشمولين وظيفه چگونه مي توانند از طرح امريه سربازي در وزارت نيرو استفاده نمايند؟ حقوق و مزاياي آنها به چه صورت است؟
نحوه ارتباط با وزير نيرو چگونه است؟
آيا با كارت هر بانكي مي توان در خودپرداز بانكهاي ديگر قبوض را پرداخت كرد؟
آيا بانك در ازاي انجام عمليات پرداخت الكترونيكي قبوض كارمزد دريافت مي كند؟
آيا پس از پرداخت الكترونيكي قبوض، دوباره مي توان قبض را پرداخت نمود؟ اگر اشتباها قبضي دوبار پرداخت شود، چگونه مبلغ دوبار پرداخت شده مسترد خواهد شد؟