تاریخ به روز رسانی: 1402/07/04

تعرفه

 تعرفه‌ها:
 
 تعرفه و قوانين فروش برق (وب‌سايت تعرفه به آدرس: http:tariff.moe.gov.ir)
 احجام آبهاي زيرزميني براي تعيين تعرفه (فايل اكسل)
 احجام آبهاي سطحي براي تعيين تعرفه (فايل اكسل)