خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > توليد، بروزرساني و اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور > توليد، بروزرساني و اشتراك‌گذاري اطلاعات مكاني در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور