مدير مسئول: عليرضا حسين آبادي        تلفن تماس : 81606527 
سردبير: فاطمه پورآدم                        تلفن تماس: 81606087   
آدرس: خیایان ولی عصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان وزارت نیرو كد پستي: 1996832611  
پست الكترونيك:                              statistic@moe.gov.ir