مراحل انجام كار:
1- ثبت نام اوليه در سايت http://idea.moe.gov.ir
2- تخصيص نام كاربري (كد ملي) و رمز عبور (توسط شخص تعيين مي‌شود)
3- تكميل فيلدهاي فرم اطلاعات ارسال طرح
4- داخل سازمان:
         1-4- ثبت طرح دريافت شده و تخصيص شماره ثبت وارده
         2-4- آغاز گردش طرح دريافتي در اتوماسيون اداري (همانند ساير مكاتبات)
        3-4- بررسي طرح توسط كارشناسان مربوطه و مطرح شدن آن در كارگروه تخصصي
        5-4- تاييد يا رد طرح و اطلاع رساني از طريق وب‌سايت
5- پيگيري فرد درخواست دهنده از طريق وب‌سايت فوق
6- در صورت تاييد طرح به صورت حضوري از فرد جهت شركت در كارگروه مربوطه و ارائه توضيحات تكميلي دعوت به عمل خواهد آمد