خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > 1- عنوان خدمت:‌پروانه احداث نيروگاه هاي بزرگ (متصل به شبكه بالاتر از 63 كيلوولت) > عنوان خدمت:‌پروانه احداث نيروگاه هاي بزرگ (متصل به شبكه بالاتر از 63 كيلوولت)