خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > 3-عنوان خدمت:پروانه بهره برداری(تولید)از نیروگاه های تولید پراکنده(متصل به شبکه پایین تر از63 کیلوو) > 3-عنوان خدمت:پروانه بهره برداری(تولید)از نیروگاه های تولید پراکنده(متصل به شبکه پایین تر از63 کیلوو)