خدمات الکترونیکی > شناسنامه خدمات > 4-عنوان خدمت: پروانه صلاحيت بهره برداري و نگهداري از نيروگاه ها > عنوان خدمت: پروانه صلاحيت بهره برداري و نگهداري از نيروگاه ها