مدارك مورد نياز براي صدور يا تمديد پروانه بهره برداري و نگهداري:
1- فرم درخواست تكميل شده.
2- كپي آخرين اساسنام هي شركت.
3- كپي آخرين روزنامه ي رسمي به همراه آگهي تغييرات.
4- كپي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي سالان هي صاحبان سهام
     (مرجعي مشابه در مورد موسسه) براي سال مالي گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و زيان،
     گردش حساب سود )زيان( انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداش تهاي توضيحي.
5- كپي كارت ملي كاركنان، مديران و اعضاي هيئت مديره.
6- كپي سوابق كاري مديران )سوابق بيمه اي معتبر مي باشد(.
7- كپي آخرين مدرك تحصيلي كاركنان و مديران.
8-كپي چارت سازماني مصوب شركت متقاضي.
9- كپي قرارداد مابين متقاضي، كاركنان و مديران.
10- كپي تمامي قراردادهاي مربوط به امر بهره برداري و نگهداري از نيروگاه كه از زمان ثبت
       شركت تا كنون ميان متقاضي و نيروگاه(ها)منعقد شده است.(صرفاً كپي صفحات اصلي لازم
       است كه در آن مشخّصات طرفين، نوع نيروگاه و دوره قرارداد و مهر و امضاي طرفين مشخص
       شده باشند. ( 3 صفحه اول))
11-  اجازه نامه ي امضاشده(در سربرگ شركت)
12-  تعهدنامه ي امضاشده(در سربرگ شركت).
13- تصویر فیش بانکی واریزی به عنوان کارمزد صدور یا تمدید پروانه(طبق مبالغ اعلام شده در سایتhttp:// psp.moe.ir  به حساب غیر قابل برداشت تمکز وجوه درآمد به شماره ی
        4001049601003740  (شماره شبا:
IR 590100004001049601003740 ) وزارت نیرو نزد بانک مرکزی تحت عنوان (وزارت نیرو-اعتبارات موضوع ماده  5 و تبصره ی ماده 8 قانون برق.)
14-  يك نسخه لوح فشرده حاوي تصوير اسكن كليه مدارك فوق.
        * لازم به توضيح است، در صورتيكه تعداد صفحات بعضي از مدارك فوق بيشتر از 4 صفحه باشد،
         تصوير اسكن مدارك كافي است.
مراجعه نماييد. « نكات مهم در مورد پروان هها » ** جهت اطلاع از شيوه ارسال مستندات، به صفحه