- مدارک موردنیاز برای دریافت پروانه خرده‌فروشی (جهت بارگذاری در سامانه جامع مديريت پروانه هاي صنعت برق) به شرح جدول زیر است.
1- مدارک ثبتی شرکت؛ اساسنامه شرکت؛
آگهی تاسیس شرکت (روزنامه رسمی)؛
تمامی آگهی‌های تغییرات شرکت از بدو تاسیس تا موعد درخواست پروانه؛
2- مدارک هویتی و تحصیلی هیات مدیره شرکت؛ کارت ملی و شناسنامه تمام اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی؛
آخرین مدارک تحصیلی تمام اعضای هیات مدیره شرکت متقاضی؛
3- مدارک مالی شرکت؛ آخرین صورت مالی شرکت ممهور به مهر حسابرس مستقل
4- تعهدات دارنده پروانه؛ فرم تعهدات دارنده پروانه خرده‌ فروشی را دانلود کنید با تاریخ و امضای مدیرعامل، در سربرگ شرکت؛ (تمام صفحات مهر و امضا شود)
5- مدارک فعالیت بازرگانی برق؛ نمونه قراردادبا مصرف‌کنندگان نهایی/ مشترکین؛ (از اینجا دانلود کنید) ساختار تعرفه فروش برق پیشنهادی متقاضی؛ (در صورت نداشتن پیشنهاد خاص برای تعرفه، به استفاده از تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو اشاره شود) پروانه بهره‌برداری؛ (برای متقاضیان دارای این پروانه) آدرس اینترنتی متقاضی.