تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400شرکتهای برق منطقه ای
1401/05/08
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شاخصها ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای برق منطقه ای به همراه شناسنامه نحوه ارزیابی و امتیازدهی شاخصها به پیوست می باشد.
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)