تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای توزیع برق
1401/05/08
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شاخصها ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای توزیع برق به همراه شناسنامه نحوه ارزیابی و امتیازدهی شاخصها به پیوست می باشد.
امتیاز ثبت شده: 5 (مجموع امتیاز: 1)