تاریخ به روز رسانی: 1402/09/14

الزامات قانونی حوزه آمار توصیفی
1401/08/28
سایت مرجع: شبكه آمار و اطلاعات
 
ردیف الزامات قانونی
1 بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه: تکلیف دستگاه­ ها جهت تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات در شبکه ملی اطلاعات
2 بند ب ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه: الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط
3 بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه: ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام­ های مورد نیاز سایر دستگاه ­ها
4 ماده 5، بند الف "سومین برنامه توسعه ملی آمار کشور 1400-1396(NSDS)": ارسال ریزداده به مرکز آمار ایران
5  ماده 7، بند الف "سومین برنامه توسعه ملی آمار کشور 1400-1396(NSDS)": منظور نمودن طرحهای آماری در سقف اعتبارات دستگاه­ ها برای ایجاد یا توسعه سامانه­ های اطلاعاتی
6  مصوبه 16 اولین نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا 1405 به تاریخ 3/10/1399: در نظر گرفتن اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای سرشماری در بودجه سنواتی دستگاه­ ها
7  قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
 
امتیاز ثبت شده: 0 (مجموع امتیاز: 0)