بخشنامه وزیر نیرو : لازم الاجرا بودن نظریات دفتر حقوقی
1391/07/02
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي

بسمه‌تعالي بخشنامه به : كليه شركتهاي مادرتخصصي، شركتهاي برق منطقه‌اي ، شركتهاي آب منطقه‌اي و شركتهاي آب و فاضلاب استاني نظر به مسئوليت قانوني وزارت نيرو در حسن اجراي قوانين و مقررات در كليه سطوح سازماني صنعت آب و برق و با توجه به لزوم اجراي يكنواخت قوانين و مقررات در مجموعه شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نيرو، به آگاهي مي‌رساند نظريات قانوني دفتر حقوقي وزارت نيرو كه در پاسخ به استعلامات و يا در جريان رسيدگي به شكايات و گزارشات ابلاغ مي‌گردد، براي مبادي اجرائي ذيربط لازم الرعايه مي‌باشد.