بخشنامه چگونگی تکمیل فرمهای موضوع تبصره 1 ماده 69
1391/07/02
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي

بخشنامه: شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
 شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور
 
با سلام، با توجه به اينكه شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو در اجراي تبصره 1 ماده «69» قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، درخواست واگذاري بلاعوض اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي (كه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است) را مي نمايند و بعضاً ملاحظه مي گردد كه فرمهاي مربوطه (2 و3) بدون امضاء سازمان مديريت و برنامه ريزي و (شماره 4) بدون امضاء كارگروه استاني ارسال مي گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد بمنظور جلوگيري از اطاله مكاتبات مربوطه، به شركتهاي ذيربط ابلاغ فرمايند فرم (2،3 ) (پيوست) و فرم شماره (4) را پس از تاييد مقامات مسئول مندرج در فرم بانضمام يك نسخه نقشه 2000/1 محل مربوطه به اين دفتر ارسال فرمايند تا اقدامات بعدي صورت پذيرد.

رسول آرامش
مديركل دفتر حقوقي و دبير ستاد مركزي مستند سازي