قانون چگونگي تأمين عوارض شهرداري و انشعابات مدارس و مراكز پرورشي احداث شده توسط خيرين مدرسه‌ساز
1391/12/05
سایت مرجع: دفتر امور مجلس