نظام نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری وزارت نیرو (شماره 94/10442/50/100 مورخ 1394/1/16)
1394/01/30
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري