تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

نظامنامه مديريت بحران و پدافندغيرعامل
1391/09/29
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران، پدافند غير عامل و HSE
در راستای اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و قانون برنامه پنجم توسعه، با توجه به سیاست های ابلاغی کلی نظام و به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در انجام امور مربوط به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، نظام نامه تجدیدنظر شده جهت اجرا ابلاغ گردیده است.