تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 1400سطح استاني
1400/11/05
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 1400 سطح استاني به همراه دستورالعمل امتيازدهي از طريق فايل پيوست در دسترس مي باشد.