شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 99 سطح استاني
1399/10/10
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 99 سطح استاني به همراه دستورالعمل امتيازدهي و چک ليست ارزيابي شاخصها از طريق فايل پيوست در دسترس مي باشد.
 
  1. شاخصهاي عمومي سطح استاني
  2. چک ليست استاني