شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 1400 سطح ملي
1400/10/29
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 1400 سطح ملي به همراه دستورالعمل امتيازدهي  از طريق فايل پيوست در دسترس مي باشد.
 
  1. بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1400