تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سطح ملي
1400/11/20
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 1400سطح ملي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.