شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سطح ملي
1399/11/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سال 99 سطح ملي ابلاغي سازمان اداري و استخدامي قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.