تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

شاخصهاي عمومي مشمول عدم مصداق و اجراي ضوابط داخلي
1399/12/09
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
از آنجا که شرکتهای مادرتخصصی و زیرمجموعه در برخي از شاخصهاي عمومي (غير از موارد مندرج در تفاهم نامه) تکلیفی نداشته اند لذا این شاخصها براي آنها عدم مصداق بوده و يا بايستي بر اساس ضوابط داخلي وزارت نيرو مورد ارزيابي قرار گيرند که پس از پیگیریهای بعمل آمده نامه ابلاغيه مذکور پیوست 1 و شاخصهای عدم مصداق سطح ملي به پيوست 2 و اشاخصهای عدم مصداق شرکتهاي استاني به شرح پيوست 3 مي باشد.
لازم به ذکر است که جهت اقناع کامل سازمان اداری و استخدامی و سازمان مديريت استانها،  ضوابط ابلاغي و داخلي وزارت نيرو براي اينگونه شاخصها ضميمه گردد.