اهداف تجمیعی سال 1397 تا سال 1400 تفاهم نامه برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم وزارت نیرو
1400/10/29
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
اهداف تجمیعی سال 1397 تا سال 1400 تفاهم نامه برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم وزارت نیرو از طريق فايل پيوست قابل دريافت مي باشد