تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

نظام نامه «مديريت توسعه فرهنگ سازماني» به شماره 302550 مورخ 1397/6/14شورای عالی اداری
1397/06/14
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}