مصوبه شوراي عالي اداري با موضوع برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه هاي اجرايي به شماره ۲۲۶۷۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱
1398/05/01
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}