آیین نامه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي مديران ارشد وزارت نيرو به شماره 95/001/540 آ مورخ 95/09/07
1395/10/04
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}