دستورالعمل اجرايي آموزش دفاع شخصي ويژه كاركنان حراست (نگهبانان) شاغل در صنعت آب و برق
1398/11/08
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش