تصويب نامه شماره 143889/ت56000هـ مورخ 8/11/1398 هيئت محترم وزيران در خصوص نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت
1398/11/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني