تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سطح استانی
1401/01/15
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400 سطح استانی در دسترس می باشد.