شيوه نامه امتيازدهي شاخصهاي عمومي ارزيابي عملکرد سطح استانی
1399/12/17
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
شیوه نامه ارزیابی عملکرد شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 سطح استانی در دسترس می باشد.